Zpožděný let umí pokazit dovolenou, máte nějaké právní nároky, pokud k tomu dojde?

Danou problematiku řeší Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004 (dále jen „Nařízení”), které se zabývá úpravou práv a povinností cestujících a leteckých přepravců v oblasti zrušených a zpožděných letů. Přepravovaným osobám toto Nařízení zakotvuje mj. nárok na finanční kompenzaci. Jelikož se jedná o nařízení, má přímý účinek, což znamená, že se můžeme rovnou domáhat svých práv z tohoto vyplývajících, aniž bychom měli obdobnou úpravu na úrovni tuzemské legislativy. Nařízení se použije pro cestující na území EU a dále pro cestující odlétající ze třetí země na území členského státu. Nařízení stanovuje podmínky odškodnění pro ty, jejichž let byl zrušen, zpožděn nebo jimž byl proti jejich vůli odepřen nástup na palubu.

 

Pokud dojde ke zrušení či zpoždění letu, cestujícím plyne právo na náhradu škody pokud nebyli o zrušení (či zpoždění) letu informováni:

 • alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu, nebo
 • ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před plánovaným časem odletu a nebyl jim nabídnut náhradní let s odletem alespoň dvě hodiny před plánovaným časem odletu a s příletem nejvíce čtyři hodiny po plánovaném čase příletu, nebo
 • ve lhůtě menší než sedm dnů před plánovaným časem odletu a nebyl jim nabídnut náhradní let s odletem nejpozději jednu hodinu před plánovaným odletem a s příletem nejpozději dvě hodiny po plánovaném příletu.

Nárok na náhradu škody, tj. kompenzaci, vzniká také při odepření nástupu na palubu. Tato náhrada škody se pohybuje ve výši od 250 EUR do 600 EUR v závislosti na délce letu v kilometrech. Pokud cestující využije možnost přesměrování letu, může dojít ke snížení této náhrady škody až o 50 %, opět v závislosti na délce letu a změně času příletu.

 

Ve všech situacích mají zároveň cestující nárok na zajištění občerstvení a případně ubytování a přepravy do místa ubytování. Letecký dopravce má také povinnost zajistit, aby u registrace k přepravě bylo zobrazeno čitelné oznámení o jejich právech, a to konkrétně v tomto znění: „Je-li Vám odepřeno nastoupit na palubu nebo je-li Váš let zpožděn nejméně o dvě hodiny, požádejte u přepážky registrace k přepravě nebo u brány pro nástup na palubu o listinu popisující Vaše práva, zejména ohledně náhrady škod a pomoci.“

 

Co tedy dělat, dojde-li ke zpoždění či zrušení letu?

Nejlepší je příliš neotálet a nárok na náhradu škody co nejdříve uplatnit.

Za tímto účelem lze využít oficiální formulář EU – vyplnit všechny jeho náležitosti týkající se jak osoby cestujícího, tak samozřejmě daného letu, jeho identifikace, délky zpoždění atd. Tuto žádost by pak měl cestující spolu s dokumenty, které dokládají jeho tvrzení uvedená ve formuláři, zaslat letecké společnosti, která operovala daný zpožděný nebo zrušený let. V případě zamítnutí této žádosti je pak třeba domáhat se nároku soudní cestou – zde můžeme pouze doporučit nechat se zastoupit advokátem.

 

Důrazně doporučujeme mít co nejvíce důkazů, například vyfocenou odletovou tabuli a samozřejmě letenku anebo smlouvu o zájezdu.

Zpravidla se dokládá:

 • Palubní lístek (letenka)
 • Potvrzení o zpoždění z letiště/foto odletové tabule
 • Identifikační údaje cestujícího
 • Informace o daném letu (plánovaný odlet a přílet, délka letu, zpoždění, číslo letu, ortodromická dráha letu atd.)

 

Pokude jde o výši odškodnění (kompenzace), ta se odvíjí od celkové délky létu. Cestující má nárok na:

 

 • 250 EUR u všech letů o délce maximálně 1500 kilometrů;
 • 400 EUR u všech letů v rámci EU delších než 1500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů;
 • 600 EUR u všech ostatních letů.

 

Důležité je také zmínit nedávné rozhodnutí Soudního dvora EU z 11. července 2019, který v řízení o předběžné otázce rozhodl, že cestující mohou požadovat odškodnění po společnosti u které dělala rezervaci, byť zpožděný let byl operován jinou společností (mimo EU).

 

Toto rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie totiž posiluje pozici cestujícího a jeho možnosti efektivně se domáhat finančního odškodnění za zpožděné lety s mezipřistáním, jejichž jednotlivé části byly provozovány vícero dopravci. Svým rozhodnutí soud vyložil, že provozující dopravce z členského státu EU, Norska, Islandu a Švýcarska, je odpovědný i za to zpoždění, které vzniklo u letů s mezipřistáním z důvodů, které nezpůsobil přímo on sám, ale byly zaviněny jiným leteckým dopravcem. I když má tedy let více částí, které zajišťuje více dopravců, odpovědným provozujícím dopravcem je vždy ten, u kterého si cestující let zakoupil, i když zpoždění nebylo způsobeno během té části letu, kterou zajišťoval přímo tento přepravce. Proti tomuto provozujícímu dopravci pak může cestující uplatnit svoje právo na odškodnění a to i v případě, že ke zpoždění došlo sice u letu operovaného z letiště členského státu EU, ale již na části letu mimo území EU zajišťované jiným dopravcem.

 

Závěrem je dobré připomenout, že pokud by bylo zpoždění nebo zrušení letu způsobeno z důvodů mimořádných okolností, jako je např počasí, střet s ptákem atp., a tyto okolnosti nemohl letecký přepravce ovlivnit, právo na odškodnění cestujícímu nevzniká.

 

Typicky se jedná o následující situace, za které letecký přepravce nenese odpovědnost:

 

 • Špatné počasí – déšť, mlha, kupř. islandská sopka Eyjafjallajökull, prudký vítr na Madeiře atd.
 • Nestabilní politická situace v zemi
 • Zpoždění v důsledku pokynů udělených řízením vzdušného prostoru
 • Střet s ptákem

 

Zároveň je ale nutno poznamenat, že samotná skutečnost, že někteří dopravci mimořádnými okolnostmi své rozhodnutí o neposkytnutí kompenzace odůvodňují, ještě neznamená, že tyto mimořádné okolnosti skutečně nastaly. Je proto dobré si tvrzení dopravce vždy ověřit – doporučujeme se např. obrátit přímo na Úřad pro civilní letectví nebo pro tyto účely využít služeb některé ze společností, které se vymáháním odškodnění zabývají, případně služeb advokáta.