Daňově uznatelné náklady je možné rozlišovat podle toho, zda mohou být uplatněny najednou či rozloženy v čase.

Právní úpravu odpisů hmotného majetku bychom nalezli v zákoně o daních z příjmů (zák. č. 586/1992 Sb.). Odpisy hmotného majetku se týkají jak právnických, tak i fyzických osob, a to tehdy, je-li v majetku společnosti dlouhodobý hmotný majetek. Jedná se v podstatě o rozložení nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů zákonem povinně rozložené v čase.

 

Jak rozumíme slovu odpis?

Jedná se o vyjádření opotřebení majetku v penězích za určité časové období, povětšinou za každé účetní období. Souhrn všech odpisů se nazývá oprávka. Odpisem jsou výdaje: tedy náklady, které byly vynaloženy na dosažení a udržení zdanitelných příjmů, se pro zjištění základu daně odečtou, a to v takové výši, která je poplatníkem prokázána.

 

Co si pod hmotným majetkem představit?

V tomto případě se hmotným majetkem rozumí samostatné movité věci, popřípadě jejich soubory. Například: speciální budovy, domy, automobily, ale také například pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky či dospělá zvířata, která jsou využívána k podnikání se vstupním cenou vyšší než 40 000 Kč.

 

Kdy začít s odpisem majetku?

V okamžiku, kdy uvedeme pořízenou věc (majetek) do stavu jejího obvyklého užívání, může začít s odpisem majetku. Tato situace nastane, když je například stavba dokončena, jsou splněny její technické parametry a může splnit funkci, ke které byla zřízena.

 

Kdo odpisuje majetek?

Zákon hovoří jasně – majetek odpisuje vždy jeden poplatník, který majetek (jakožto daňový subjekt) řadí do příslušné skupiny (viz níže). Odpis majetku má na starost osoba tzv. odpisovatele, což je ve většině případů vlastník daného majetku, ale může to být i jiná osoba. Právě další osobou, která může v tomto vztahu vystupovat jako osoba zmíněného odpisovatele, je dále:

  • organizační složka státu, která je příslušná hospodařit s majetkem státu,
  • státní příspěvková organizace, státní podnik nebo jiná státní organizace,
  • příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku přidaného zřizovatelem k hospodaření,
  • dobrovolný svazek obcí u hmotného majetku vloženého čl. obcí,
  • podílový fond nebo svěřenecký fond, jehož součástí je hmotný majetek,
  • nástupnická obchodní korporace zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace, u kterých se taktéž hmotný majetek vyskytuje.

 

Základem odpisování je zařazení majetku do příslušné skupiny. V rámci tohoto procesu rozlišujeme šest zákonných skupin, ke kterým je přidělena minimální doba, po kterou se majetek bude odpisovat. Odpisovat můžeme různými způsoby: pomocí rovnoměrného odpisování (tyto odpisy se dostávají během let do nákladů rovnoměrně), zrychleného (odpisy jsou v prvních letech vyšší) či časového odpisování (ten počítá se snižováním hodnoty majetku vzhledem k délce jeho využívání).

 

Například: PC v hodnotě 100 000 Kč patří do skupiny 1 a doba odpisování činí minimálně 3 roky. V případě rovnoměrného odpisování si každý rok do nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů dáme v prvním roce 20 000 Kč a v dalších letech vždy 40 000 Kč.