Zaměstnanecké benefity představují atraktivní bonusovou složku, která může sehrát klíčovou roli při výběru zaměstnání. Není tedy divu, že se různé firmy předhání v nabídce poskytování takových výhod, které jsou zaváděny převážně z důvodu zkvalitnění odváděné práce zaměstnancem, udržení si kvalitních zaměstnanců a jejich motivace.

Jaké benefity jsou těmi nejpopulárnějšími a jaké jsou ty ne zcela známé? A jak je to s jejich zdaněním?

 

Co se zdanění zaměstnaneckých benefitů týče, můžeme různorodé výhody rozdělit do několika kategorií, které jsou jak pro zaměstnance i zaměstnavatele velkým plusem. V tomto článku jsou zmíněny jedny z nejoblíbenějších, a zároveň nejčastějších benefitů, se kterými se můžeme nejčastěji setkat v různých oborech a zaměstnanci jsou možná již považovány za standard, nikoliv benefit v pravém slova smyslu. Ple pak také ty, které nejsou tak často od zaměstnavatelů nabízeny a spadají například do oblasti péče o zdraví.

 

Jednou z velmi frekventovaných výhod je poskytnutí vozidla i k soukromým účelům zaměstnanci, čímž se rozumí situace, kdy zaměstnavatel umožní bezúplatné využívání automobilu (či motocyklu), a to v rozmezí, které již nesouvisí s výkonem pracovních úkolů.  Z hlediska daně z příjmů se na tento benefit hledí jako na příjem dle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů (ZDP) a jedná se o daňově uznatelný náklad na straně zaměstnavatele, ale na straně zaměstnance příjem podléhá zdanění a odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

 

Stravenky

Poukázky na jídlo (stravenky) jsou zcela tím nejfrekventovanějším benefitem, jistě také proto, že se jedná o daňový náklad pro zaměstnavatele a pro zaměstnance je daňově osvobozeným příjmem. Průměrná hodnota nakupovaných stravenek roste, protože se zvyšuje hodnota stravenky, která je daňově nejvýhodnější. Pro rok 2019 je daňově nejvýhodnější hodnota stravenky určena na 118 Kč, kde 45 % je částka, kterou si zaměstnanec hradí sám (53, 10 Kč) a 55 % je částka, kterou hradí zaměstnavatel jako daňově uznatelný náklad (64, 90 Kč). (§ 6 odst. 9 písm. b)

 

Firemní školky

Velkým hitem poslední doby se stávají firemní školky. Daňový systém jde vstříc zaměstnavatelům, kteří takovouto školku chtějí vystavět a zajišťovat. Jedná se o velmi výhodný benefit, a to i přestože jsou pro zaměstnavatele nedaňovým nákladem. Výhoda tkví v tom, že zaměstnavatel z takového poskytnutí neplatí sociální a zdravotní pojištění a pro zaměstnance firemní školka představuje příjem, který je od daně osvobozený. (§ 6 odst. 9 písm. d) bod 2 ZDP)

 

Další možné benefity

Dále se můžeme setkat s takovým druhem výhod, které nejsou tak běžné.  Jedná se například o balíček benefitů, které mohou být poskytnuty zaměstnancům, a to z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), převážně ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení (§ 6 odst. 9 písm. d) bod 1 a 2 ZDP). V této sekci se může jednat například o uhrazení zdravotních lázní, rehabilitací, balíčku očkování apod. V těchto případech se bude jednat pro zaměstnavatele o položky daňově neuznatelné, ale u jejich zaměstnanců se bude jednat o nepeněžní příjem osvobozený od daně z příjmů, který tak nepodléhá ani pojistnému na sociální a zdravotní pojištění.

 

Co se tedy týče danění benefitů pro zaměstnance, je vždy nutné vycházet z aktuálního znění zákona o daních z příjmů (zák. č. 586/ 1992 Sb.), kde nalezneme odpověď, zda konkrétní benefit podléhá zdanění či nikoliv.