Skvělý nápad na logo nebo slogan nebo cokoliv jiného, co ještě nikdo jiný před vámi nevymyslel je nutné si pojistit. Jak podat přihlášku k ochranné známce?

V dnešním světě je pojem ochranná známka celkem důležitý a má značný význam ve světě obchodu. Jedná se o jakousi identifikaci značky a jména výrobků či služeb pro spotřebitele, a zároveň jde o jakousi ochranu reklamy a udržování soutěžní povahy obchodu, protože díky ní se výrobky či služby na trhu od sebe odlišují od těch ostatních a nemohou být zneužity, neboť jsou zapsané v rejstříku ochranných známek vedeným Úřadem průmyslového vlastnictví.

 

Ochranná známka je jedním z průmyslových práv a je upravena zákonem o ochranných známkách. Takový zákon stanoví, co může být ochranou známkou, tj. "jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiné osoby". Z tohoto ustanovení zákona vyplývá, že ochranné známky mohou mít některé z podob, jakožto slovní podobu, a to v běžném nebo i jiném, grafickém, písmu (v běžném životě známe např. Coca-Cola, NOKIA, SAVO, atp.). Další z podob je obrazová, tj. zobrazování různých motivů, které vyjadřují název nebo cíl společnosti, jako je například okřídlený šíp firmy Škoda, znak BMW. Často využívaná je také prostorová podoba ochranné známky, kterou můžeme vidět například na lahvích společnosti Mattoni, Aquilla, a dalších. No a nejvíce využívanou podobou ochranných známek je tzv. kombinovaná podoba, kdy se jedná o kombinaci jak tvaru, tak i označení daného výrobku nebo služby, např. Pribináček, který má ve znaku kocoura a určitý tvar názvu, Kostelecké uzeniny s fotografií, lahev Pilsner Urquell aj. Při podání přihlášky k ochranné známce je důležité také uvedené barevné provedení. Pokud je ochranná známka uvedena jako černobílá, pak se ochrana na její zneužití týká veškerého barevného provedení. Jestliže ale známka bude zaregistrována pod daným spektrem barev či určitým specifickým barevným provedením, pak se ochrana ke známce vztahuje pouze na užité barvy a jejich uspořádání.

 

Před registrací ochranné známky do rejstříku je nutné vzít v potaz, aby označení bylo srozumitelné, zapamatovatelné, dobře odlišitelné od ostatních známek a nebylo hanlivé či urážející, a také aby bylo esteticky zajímavé oku spotřebitele. Pokud splňujeme daná kritéria, ochranná známka je schopna oslovovat spotřebitele a plnit tak její funkci. Dále už můžeme podat přihlášku. Přihlášku může podat jakákoliv fyzická či právnická osoba pro výrobek či službu, jež je náplní jejího podnikání, buď sama za sebe anebo si může zvolit zástupce. Zástupcem pro podání přihlášky k ochranným známkám může být advokát nebo specialista zvaný patentový zástupce. Za přihlášku pak již chybí pouze zaplacení správního poplatku ve výši cca 5 000,-Kč ve lhůtě jednoho měsíce od jejího podání. Tímto krokem podání přihlášky a jejím zaplacením vzniká přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo by měl stejný nebo podobný nápad ve stejné sféře obchodu. Tyto přihlášky jsou dostupné na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví v sekci Ochranné známky – Formulář přihlášky ochranné známky. Podání lze učinit i elektronicky. 

 

Ochranná doba zapsané ochranné známky je garantována po dobu deseti let od data podání přihlášky a je platná pouze na území České republiky. Majitel známky může požádat o její prodloužení, které je opět na deset let. Prodlužování nemá nijaké omezení a může být opakovaně prodlužována po neomezenou dobu. Porušování práv souvisejících s ochrannou známku je trestné.