Ochrana vynálezu.

Kdo by neznal slavnou scénu, ve které se známý český vynálezce snaží získat patent pro své vynálezy. S vynálezy to ale není jen tak. Vynález je něco, co je výsledkem naší tvůrčí práce. Aby nám náš nápad nemohl někdo jen tak ukrást, je potřeba jej patentovat.  Co je patent a jak jej získat Vám představí tento článek.

 

Co je patent?

Přesnou definici vynálezu v zákoně nenajdeme. Zákon pouze uvádí, že se jedná o výsledek vynálezecké činnosti. Můžeme jej ale vymezit jako novou myšlenku a prostředky jejího dosažení. Když máme na něco patent, znamená to, že máme výhradní právo vynález používat. Můžeme udělit jiné osobě souhlas k využití patentu nebo také patent prodat.

 

Komu patent náleží?

Právo na patent má původce vynálezu nebo jeho právní nástupce. Pokud se na vynálezu podílelo společně více lidí, mají i tito spolupůvodci právo na patent, ovšem jen v takovém rozsahu, v jakém se podíleli na vytvoření vynálezu.

 

Co si mohu nechat patentovat a co ne?

Zákon stanoví tři podmínky. Vynález musí být nový, musí být výsledkem vynálezecké činnosti a musí se dát průmyslově využít. Jinými slovy je možné jej vyrábět či užívat v oblasti hospodářství. Nový musí být na celém světě, nestačí jen to, že je věc nová u nás. Abychom tedy nedopadli jako Jára Cimrman, je dobré si zjistit, co už patentováno je. To najdeme v databázi, kterou vede Úřad průmyslového vlastnictví (dále "ÚPV") a je dostupná na jeho webových stránkách.

 

Za vynálezy se podle zákona nepovažují objevy, vědecké teorie, matematické metody, estetické výtvory, hraní her, programy počítačů nebo podávání informací. Nedají se patentovat ani odrůdy rostlin, plemena zvířat nebo léčebné postupy. Naopak patent je možné získat na nový výrobek, technologii, léčiva, chemicky vyrobené látky, biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí.

 

Jak patent získám?

Abychom patent získali, musíme podat přihlášku, kterou v řízení o udělení patentu posoudí ÚPV. Přihlášku podáváme na formuláři, který najdeme na webových stránkách ÚPV. Přihlášku vyplníme a podáme buď osobně na podatelně ÚPV, nebo ji zašleme poštou. Také je možné ji podat elektronicky, zde však nesmíme zapomenout připojit elektronický podpis. Jelikož se jedná o správní řízení, musíme také zaplatit správní poplatek. V přihlášce je třeba přesně popsat vynález, případně přiložit výkresy.

 

Patent nám bude platit 20 let od podání přihlášky. Abychom jej udrželi v platnosti, je potřeba platit udržovací poplatky. Pokud je majitel patentu včas nezaplatí, pak patent zanikne.

 

Patent nebo užitný vzor?

V souvislosti s patenty se často zmiňuje také pojem užitný vzor. Užitný vzor je taktéž možné zvolit jako ochranu vynálezu. Má hned několik výhod. K zápisu užitného vzoru může dojít již v řádu několika málo měsíců od podání přihlášky. Další výhodou jsou podstatně nižší náklady a poplatky. Tato ochrana trvá 4 roky, ale je možné ji celkem dvakrát prodloužit, takže může trvat až 10 let. Užitný vzor, někdy také nazývaný malý patent, se hodí pro méně významné vynálezy s kratší životností nebo v případě potřeby rychlé ochrany. Nezkoumá se však novost jako u patentu, proto se může stát, že užitný vzor bude vymazán, pokud se zjistí, že řešení již není nové.