Jaké pravomoci mají státní orgány v rukou a jaká omezující či preventivní opatření mohou využít?

Co vlastně znamená pojem ochrana veřejného zdraví? 

Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním, tzv. zátěž rizikovými faktory.
 

A jak lze tedy veřejné zdraví ohrozit? 

Jedná se o stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.

 

Ústředním orgánem státní správy při ochraně veřejného zdraví je ministerstvo zdravotnictví a také hygienické stanice, jak na lokální, tak i vrcholové úrovni. 

 

Aby bylo možné v neočekávaných a závažných situacích ochránit veřejné zdraví, která je samozřejmě základním právem každého občana státu, mají orgány ochrany v rukou několik možných mimořádných opatření, které mohou k ochraně veřejného zdraví využít. 

 

A) Opatření pro fyzické osoby 

Fyzická osoba, která onemocněla infekčním onemocněním nebo je podezřelá z nákazy, je podle povahy infekčního onemocnění zejména povinna:

  • podrobit se izolaci, podání specifických imunologických preparátů nebo antiinfektiv, potřebnému laboratornímu vyšetření, lékařské prohlídce a karanténním opatřením,
  • dodržovat omezení,
  • zdržet se činnosti, která by mohla vést k dalšímu šíření infekčního onemocnění, a je-li běžnou součástí života, vykonávat ji tak, aby se riziko šíření snížilo.

 

Co znamenají jednotlivé formy omezení v souvislosti s ochrannými, mimořádnými prostředky pro ochranu zdraví fyzických osob? 

1) Karanténa

= oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy  od ostatních fyzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit,

 

2) Izolace

= oddělení fyzické osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob.

 

B) Opatření pro podnikatele a právnické osoby

  • zákaz provozu zařízení, provozovny nebo jiné činnosti,
  • zákaz přepravy určitými dopravními prostředky,
  • omezení výroby, pozastavení prodeje a zákaz užívání vody, potravin a dalších výrobků podezřelých z kontaminace.

 

C) Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

Nejdůležitější opatření v případě výskytu epidemie! 

  • Zákaz nebo omezení výroby,
  • zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi,
  • zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů,
  • uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu.