Obecně prospěšné práce

26. října 2018  |  Patricie Filipková

Obecně prospěšné práce

Je fajn, když si svůj trest můžu odpracovat. No ne?

Jedná se o jeden z druhů alternativních trestů, který nahrazuje trest odnětí svobody a spočívá v možnosti „odpracovat si svůj trest“. Jsou oboustranně prospěšné, neboť přináší prospěch nejen společnosti, nýbrž i pachateli, na něhož se po řádném vykonání těchto prací (či pokud od něj bude pravomocně upuštěno) hledí jakoby nebyl odsouzen.

 

Soud může tento trest pachateli uložit za spáchání nedbalostního trestného činu či úmyslného, za který zákon umožňuje uložit trest odnětí svobody nepřevyšující 5 let. Je možné jej uložit jako samostatný trest (v případě, že jiného není třeba) či vedle jiného přípustného druhu trestu. Ukládá se v rozmezí od 50 do 300 hodin v závislosti na závažnosti trestného činu a osobě pachatele.

 

Jak už z názvu vyplývá, jejich základní podmínkou je obecná prospěšnost – smyslem je tedy vytvoření nějakého užitečného výsledku, který má sloužit širšímu okruhu lidí – jedná se tedy např. o činnosti ve prospěch institucí zabývající se vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví apod. Jako příklad uveďme údržbu veřejného prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací.

 

Při ukládání daného trestu musí soud přihlédnout ke stanovisku pachatele, k jeho zdravotnímu stavu a k možnosti uložení tohoto trestu. Je zřejmé, že tento trest nemůže být uložen pachateli, který je zdravotně nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce. Po dobu trestu mohou být odsouzenému uloženy i přiměřená omezení a přiměřené povinnosti, které mají vést k vedení řádného života. Zpravidla mu je též uloženo, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané daným trestným činem.

 

Pachatel je povinen práce vykonat osobně a bezplatně ve svém volném čase, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu. Do této doby se nezapočítá doba, ve které odsouzený nemohl obecně prospěšné práce vykonávat pro zdravotní nebo zákonné překážky či po dobu strávenou ve vazbě.

 

Pokud pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně prospěšných prací nevede řádný život, vyhýbá se nástupu výkonu trestu, bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu či jinak maří výkon tohoto trestu nebo zaviněně tento trest ve stanovené době nevykonává, soud může tento trest přeměnit na trest domácího vězení či v trest odnětí svobody, a to za podmínek stanovených v zákoně.

Slovníček pojmů

Trestní řízení

Jedná se o zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení a dalších subjektů podílejících se na tomto postupu. Úkolem je zjistit, zda se trestný čin stal, zjistit jeho pachatele a uložit mu trest nebo ochranné opatření, zajistit jejich výkon a rozhodnout o nároku poškozeného na náhradu škody způsobené trestným činem. Úkolem je též zajistit, aby nikdo nevinný nebyl trestně stíhán či dokonce odsouzen.

Alternativní trest

je alternativou k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

Trestný čin

= protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně

Obecně prospěšné práce

Jsou nejčastěji ukládaným alternativním trestem – tj. trestem nespojeným s odnětím svobody – v České republice. Nabízejí odsouzenému možnost odpracovat si svůj trest, neboli vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání.

Článek je založený na těchto zákonech

  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - § 52 odst. 1, § 53 odst. 2, § 62, § 63, § 64, § 65

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím