Je fajn, když si svůj trest můžu odpracovat. No ne?

Jedná se o jeden z druhů alternativních trestů, který nahrazuje trest odnětí svobody a spočívá v možnosti „odpracovat si svůj trest“. Jsou oboustranně prospěšné, neboť přináší prospěch nejen společnosti, nýbrž i pachateli, na něhož se po řádném vykonání těchto prací (či pokud od něj bude pravomocně upuštěno) hledí jakoby nebyl odsouzen.

 

Soud může tento trest pachateli uložit za spáchání nedbalostního trestného činu či úmyslného, za který zákon umožňuje uložit trest odnětí svobody nepřevyšující 5 let. Je možné jej uložit jako samostatný trest (v případě, že jiného není třeba) či vedle jiného přípustného druhu trestu. Ukládá se v rozmezí od 50 do 300 hodin v závislosti na závažnosti trestného činu a osobě pachatele.

 

Jak už z názvu vyplývá, jejich základní podmínkou je obecná prospěšnost – smyslem je tedy vytvoření nějakého užitečného výsledku, který má sloužit širšímu okruhu lidí – jedná se tedy např. o činnosti ve prospěch institucí zabývající se vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví apod. Jako příklad uveďme údržbu veřejného prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací.

 

Při ukládání daného trestu musí soud přihlédnout ke stanovisku pachatele, k jeho zdravotnímu stavu a k možnosti uložení tohoto trestu. Je zřejmé, že tento trest nemůže být uložen pachateli, který je zdravotně nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce. Po dobu trestu mohou být odsouzenému uloženy i přiměřená omezení a přiměřené povinnosti, které mají vést k vedení řádného života. Zpravidla mu je též uloženo, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané daným trestným činem.

 

Pachatel je povinen práce vykonat osobně a bezplatně ve svém volném čase, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu. Do této doby se nezapočítá doba, ve které odsouzený nemohl obecně prospěšné práce vykonávat pro zdravotní nebo zákonné překážky či po dobu strávenou ve vazbě.

 

Pokud pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně prospěšných prací nevede řádný život, vyhýbá se nástupu výkonu trestu, bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu či jinak maří výkon tohoto trestu nebo zaviněně tento trest ve stanovené době nevykonává, soud může tento trest přeměnit na trest domácího vězení či v trest odnětí svobody, a to za podmínek stanovených v zákoně.