Jak a proč založit obchodní korporaci?

Úpravou obchodních korporací se zejména zabývá zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK), ale taktéž bychom některé definice shledali i v občanském zákoníku či jiných i evropských právních úpravách. Obchodní korporace nemusí mít totiž pouze tuzemské formy, ale zasahují nám i do právní úpravy např. EU, hovoříme o víceúrovňové právní úpravě, což můžeme vyčíst i z možných druhů evropských obchodních společností.

 

ZOK dělí obchodní korporace na obchodní společnosti a družstva. Obchodní společnosti se dělí na osobní společnosti (veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) a společnosti kapitálové (společnost s ručením omezeným a akciová společnost), dále pak evropskou společnost a evropské zájmové sdružení jako zástupce evropské formy obchodních korporací. V případě družstev rozeznáváme družstvo bytové, sociální a evropské.


 

Založení a vznik obchodní korporace:

Obchodní korporace se vytváří ve dvou krocích. Nejprve je potřeba obchodní korporaci založit a následně podat návrh na zápis do obchodního rejstříku rejstříkovému soudu či notáři, přičemž obchodní korporace vzniká právě zápisem. Samotné založení korporace proto neznamená ještě její právní existenci, byť za určitých podmínek je možné jednat za právnickou osobu ještě před jejím vznikem. 

 

Obchodní korporace se v případě, že jsou zakládány více než jednou osobou, zakládají společenskou smlouvou. Pokud korporaci zakládá jeden zakladatel (jednočlenná obchodní korporace), přijímá tzv. zakladatelskou listinu.

 

Ještě před vznikem korporace musí korporace získat buď živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění a splatit základní kapitál, který je dán odlišně u každé zakládané korporace. K návrhu se dokládá jeden stejnopis notářského zápisu o založení obchodní korporace. Při návrhu zápisu korporace do obchodního rejstříku musí být dodržena lhůta šesti měsíců (nestanoví-li společenská smlouva/stanovy jinak) od založení korporace, jinak platí, že nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy.

 

Účel:

Obchodní korporaci lze ustanovit ve veřejném i soukromém zájmu. Její povaha se posuzuje podle hlavní činnosti právnické osoby. Účel právnické osoby může být věcně nebo časově omezen. Obecným účelem je účel dosažení zisku. Právní úprava však nevylučuje možnost kapitálové společnosti, která může být založena i za jiným účelem (tedy nejspíše nějakým účelem neziskovým, veřejně prospěšným apod.). Od účelu obchodní korporace je nutno odlišovat předmět podnikání. Předmět podnikání oproti tomu označuje oblast, v rámci které obchodní korporace dosahují svého účelu.