Co přináší změna stavebního zákona? Na co se připravit při povolování a realizací stavby?

Dlouhodobým problémem v ČR jsou nákladné a velice zdlouhavé procesy povolování rekonstrukce či staveb. Proto vzniká novela stavebního zákona, která má zrušit všechny dosavadní povolovací procesy stavebního práva. Základním cílem je zjednodušit a zrychlit povolovací procesy.

 

Zásadní změny, které má novela přinést

1) Princip tzv. jeden úřad - jedno řízení - jedno razítko

Jde o princip sjednocení rozhodování do jedné instituce, které povede k odstranění velkého množství speciálních úřadů pro různé typy staveb způsobující roztříštěnost a nepřehlednost v řízení. Orgány státní státní správy, dosud působící v povolovacích procesech mají být nahrazeny pouze jedním povolovacím režimem vedeným stavebním úřadem v jediném řizení jako celku.

 

Jde o reformu v pojetí institucí, které povolovací procesy řídí. Má být vytvořena jednotná soustava státní stavební správy, která převezme stávající kompetence stavebních úřadů všech typů.

 

2) Vznik Nejvyššího stavebního úřadu

Zásadní novinkou ve státní správě stavebnictví bude zřízení Nejvyššího stavebního řadu, který bude vykonávat působnost nejen ve správním řízení v jednotlivých věcech, ale též v oblasti výkonu vrchního státního dozoru, metodiky, ekonomiky, personalistiky.

 

3) Jediné řízení o povolení stavby

Jednotné řízení má v sobě zahrnout dnešní územní řízení, stavební řízení, posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), řízení podle zákona o integrované prevenci a další řízení o vydávání závazných stanovisek podle složkových zákonů.

 

Pro závazná stanoviska, a také pro konečné rozhodnutí stavebního úřadu, by měly existovat nepřekročitelné lhůty. Po jejich uplynutí by záměr byl automaticky povolen, a to i v případě, že se jím úřad vůbec nezabýval.

 

4) Digitalizace

Klíčovým bodem novely je rovněž digitalizace stavební agendy.

 

Elektronický správní spis

K usnadnění práce s dokumentací, a kvůli snazší komunikaci mezi subjekty stavebního řízení, bude zaveden elektronický spis, který zcela nahradí spis papírový. Bude sloužit, mimo jiné, k jednodušší dostupnosti informací pro účastníky stavebního řízení.

 

Digitalizací se otevře možnost činit elektronická podání prostřednictvím interaktivních formulářů i vkládat dokumentaci a další podklady pro řízení do jednotného informačního systému.

 

5) Požadavky na výstavbu a stavební dokumentaci 

Zákon má stanovit jednoznačné, moderní, technicky reálné a ekonomicky únosné obecně závazné požadavky na výstavbu, včetně zakotvení nejdůležitějších pravidel (základních technických požadavků) přímo ve stavebním zákoně.

 

Zavedení redukce jednotlivých druhů dokumentací a zjednodušení obsahových náležitostí jednotlivých druhů dokumentací a úprava požadavků na zpracovatele dokumentací a odpovědnost autorizovaných osob, které je vypracovaly.

 

6) Omezení pravomocí dotčených orgánů

Část dotčených orgánů zcela ztratí možnost vydávat závazná stanoviska ke stavebním záměrům. Namísto nich by měl věc posuzovat přímo stavební úřad, který se rozroste o odborníky z jiných oborů. Týká se to zejména orgánů jako jsou památková péče, ochrana přírody a krajiny, lesa, vody, ovzduší, ochrana zemědělského půdního fondu, odpady, chemické látky, pozemní komunikace, požární ochrana či ochrana veřejného zdraví.

 

Zcela zmizí například stanovisko celní služby nebo inspektorátu práce.

 

Kdy by mohl zákon vejít v platnost?

Ministerstvo pro místní rozvoj má v plánu schválení zákona, resp. platnost, v průběhu roku 2021 a jeho účinnost bychom mohli očekávat od roku 2023.

 

Závěr

Doufejme, že změna bude přínosem, pomůže nám od přehanené byrokracie ve stavbních procesech a povede k zefektivnění povolovacích procesů.