Kdy se o černou stavbu jedná? Jak s tímto faktem naložit?

Nepovolenou stavbu, nám asi známější názvem „černou“, upravuje primárně stavební zákon (zák. č. 183/2006 Sb.). Popisuje případy, kdy je tato stavba (její vznik, změna či terénní úprava) prováděna bez příslušného povolení či je v rozporu s ním. Stavbu definujeme jako veškeré stavební dílo, které vzniká montážní nebo stavební technologií, bez zřetele na technickém provedení či např. na použití stavebních materiálů.

 

Může nastat situace, kdy bohužel ani nevíme, že se o černou stavbu jedná a například si ji zakoupíme v dobré víře, že se jedná o stavbu řádnou. Jak ale tuto informaci (nejlépe ještě před koupí) zjistit? U příslušného (věcně i místně) stavebního úřadu si každý z nás může dotázat, ať již telefonicky, či na základně žádosti, o vydání informací o dané stavbě. Právě sousedé (i naši potencionální) nám mohou být při zjišťování informací o stavbě nápomocní, neboť měli být o stavbě v minulosti informováni. Nebyli-li informování, může se skutečně jednat o černou stavbu.

V případě, že bychom měli podezření například na to, že náš soused realizuje černou stavbu, můžeme se taktéž na příslušný stavební úřad obrátit. Jako sousedé se stáváme účastníky samotného řízení o odstranění stavby, které musí z vlastního šetření či právě z upozornění kohokoliv jiného stavební úřad zahájit. Pokud stavitelův záměr vyžaduje územní rozhodnutí či povolení, sám stavební úřad nás informuje o jejich vydání, obešle nás s informací o zahájení řízení, musí nám být umožněno se k případné stavbě vyjádřit a musí i doručit samotné rozhodnutí o věci. 

 

V případě, kdy opravdu zjistíme, že se o černou stavbu jedná, můžeme podat na stavební úřad podnět k tomu, aby zahájil řízení (od podání podnětu má stavební úřad lhůtu 30 dnů k zahájení řízení). Tento úřad zahájit řízení o odstranění stavby musí a většinou je spjato i s kontrolní prohlídkou stavby. Náklady v tomto řízení se přičítají k tíži stavebníka, většinou tedy vlastníka stavby. Právní úprava povoluje možnost dodatečně stavbu povolit, a to na základě žádosti. V tomto okamžiku stavební úřad řízení o odstranění černé stavby přeruší a jedná o jejím dodatečném povolení. 

 

Pozor! K černé stavbě se neváže žádná promlčecí lhůta. Stavebníkovi tedy nejen hrozí nařízení o odstranění stavby, ale taktéž vysoké pokuty, které se mohou vyšplhat až k částce 1 000 000 Kč.

 

O černou stavbu se jedná v případech, kdy:

a) povolení ke stavbě bylo zrušeno, ale stavba pokračuje,

b) stavba je realizována bez stavebního povolení,

c) byly prováděny nepovolené změny (výstavby, nástavby apod.) již dokončené stavby,

d) stavba je v rozporu se stavebním povolením či jiným dokumentem potřebným ke stavbě,

e) stavba byla zahájena dříve než rozhodnutí nabylo právní moci (!).