S novelou zákona o daních z příjmů přišlo hodně změn, pro některé subjekty však nepříliš příznivé. Polepší si investiční fondy v otázce danění, či naopak?

Možná jste minulý rok stačili zaregistrovat, že se v Senátu PČR projednávala novela zákona o daních z příjmů, kde se mimo jiné značně diskutovalo i o investičních fondech. A jelikož byla novela podepsána a od nového roku platí všechny změny v ní zmíněné, je důležité o nich vědět. Jak je to tedy s daněním investičních fondů pro rok 2019?

Investiční fondy, ostatně jako všichni ostatní (OSVČ, zaměstnanci,...), musí také danit své příjmy. Jejich danění ale závisí na skutečnosti, zda splňují definici tzv. základního investičního fondu, která se s touto novelou zpřísnila. Dříve platilo, že za základní investiční fond lze považovat takový, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Od roku 2019 to ale nestačí a aby tyto typy investičních fondů mohly i nadále danit své příjmy 5% sazbou, nikoliv 19%, musí splňovat ještě dvě následující podmínky:

1) Žádný z poplatníků daně z příjmů právnických osob – s výjimkou Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Evropské investiční banky, jiné mezinárodní finanční organizace, státu, centrální banky nebo právnické osoby jimi ovládané – nebude mít podíl na základním kapitálu fondu ve výši 10 % nebo více.


Pokud je překročena povolená výše podílu na základním kapitálu po dobu kratší než polovina zdaňovacího období, za které se podává daňové přiznání, nebo po dobu kratší než 6 měsíců, je-li zdaňovací období delší než 12 měsíců, považuje se tato podmínka za splněnou.


Důležité také je, že podíly spojených osob se považují za podíly jednoho poplatníka!

 

2) Investiční fond neprovozuje živnostenské podnikání, tzn. neřídí se podle podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Pokud se ptáte, jak je to se zdaňovacími obdobími před platností a účinností novely ZDP, platí pro ně jeho původní znění.