Práva a povinnosti zhotovitele díla při nesprávném pokynu objednatele.

Smlouva o dílo je velice běžným smluvním typem, v rámci kterého se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

 

Jste zhotovitelem a Váš objednatel při zpracování dal nevhodný pokyn nebo poskytl nevhodnou věc k provedení díla? Co musíte jako zhotovitel udělat a jaká jsou Vaše práva?

 

Nevhodná věc, nevhodný pokyn

Nevhodnou věcí lze rozumět například předání jiného druhu dřeva, než který se hodí na zhotovení požadované skříňky (ta se pak může kazit, nevydržet předpokládanou dobu atp.). Nevhodným pokynem zase může být třeba příkaz ke zhotovení věci ve venkovních prostorách, i když to není pro danou věc vhodné a venkovním prostředím se může zničit.

 

Velmi specifickou a často zmiňovanou vadou (nevhodným pokynem) je označována i špatná projektová dokumentace, kterou zhotovitel obdržel ke stavbě domu. Toto je velice důležité a je třeba to zdůraznit.

 

Práva a povinnosti zhotovitele

Pokud jako zhotovitel zjistíte, že Vám objednatel předal ke zhotovení díla nevhodnou věc nebo udělil nevhodný pokyn, máte z pozice odbornější smluvní strany povinnost bez zbytečného odkladu objednatele na tuto situaci upozornit.

 

Splněním povinnosti upozornit objednatele na nevhodnost věci či příkazu, se jako zhotovitel můžete zprostit odpovědnosti za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu, za které byste v případě nedodržení příkazu odpovídal a to i přesto, že by vady nevznikly jeho vinou, ale nevhodností věci nebo příkazu obdržených od objednatele.

 

Jestliže nevhodná věc nebo příkaz brání zhotoviteli v řádném provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší dílo až do výměny věci nebo změny příkazu. Pokud však objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu trvá, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě a následně také, pokud zhotovitel s takovýmto postupem nesouhlasí a zásadním způsobem by to bránilo řádnému zhotovení díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

 

Tento článek má ukázat, že zhotovitelé mají prostor k obraně a mohou předejít odpovědnosti za případné vady díla, které by mohly být způsobeny nevhodnými věcmi či pokyny na straně objednatele. Nemůže totiž veškerá odpovědnost za vady tížit pouze zhotovitele, i když má vyšší odborné znalosti než objednatel.