Jaký je zákonem stanovený postup při asistované reprodukci?

Co je dle zákona asistovaná reprodukce?

Asistovanou reprodukcí se rozumí metody a postupy jako odběr zárodečných buněk a manipulace s těmito buňkami, následně vznik lidského embrya oplodněním vajíčka spermií, a to mimo tělo ženy. Pod tento pojem patří i uchování embrya za účelem umělého oplodnění ženy.

 

Asistovanou reprodukci provádí poskytovatel zdravotních služeb, kterému je uděleno oprávnění v oboru reprodukční medicína, u lékaře, který umělé oplodnění provádí pak v oboru gynekologie a porodnictví.

 

Kdy se můžete nechat uměle oplodnit?

Asistovanou reprodukci můžete podstoupit, pokud naplňujete definici neplodnosti. Lékař Vám diagnostikuje neplodnost, pokud je málo pravděpodobné nebo zcela vyloučené, že byste mohli počít dítě přirozenou cestou nebo plod v pořádku donosit. Další podmínkou je, že jiná léčba neplodnosti nevedla ani nepovede s nejvyšší pravděpodobností k Vašemu oplodnění. Dalším důvodem kromě neplodnosti může být fakt, pokud vyvstane potřeba časného genetického vyšetření embrya, že je zdraví Vašeho dítěte ohroženo z důvodu rizika přenosu geneticky podmíněného onemocnění nebo vad.

 

Jakým způsobem lze provést asistovanou reprodukci?

zavedením spermií do Vašich pohlavních orgánů 

přenos embrya do Vašich pohlavních orgánů poté, co embryo vzniklo mimo vaše tělo

 

Jaký biologický materiál lze při asistované reprodukci použít?

Při umělém oplodnění může lékař použít Vaše vajíčka či spermie Vašeho partnera, ale také vajíčka nebo spermie anonymního dárce.

 

Jaké podmínky musí splnit anonymní dárce?

Anonymním dárcem vajíček může být žena, která dosáhla alespoň 18 let věku, ale nepřekročila věk 35 let. Anonymní dárce spermií může být muž, který dosáhl věku 18 let, ale není mu více než 40 let. Dárci je zaručena jeho anonymita. Za odběr zárodečných buněk dárce nemá nárok na finanční náhradu ani jinou formu náhrady. Poskytovatel zdravotních služeb uhradí dárci účelně a hospodárně prokazatelně vynaložené náklady, tyto náklady pak poskytovatel zdravotních služeb může žádat po Vás, pacientce.

 

Jste vhodným kandidátem na asistovanou reprodukci?

Poskytovatel zdravotních služeb Vám za výše uvedených podmínek službu poskytne pouze, pokud jste ženou v plodném věku, tedy jste mladší než 50 let. K úkonu je nutno učinit písemnou žádost, a to spolu s Vašim partnerem. Žádost nesmí být starší než 6 měsíců. S partnerem nesmíte mít příbuzenský vztah, který by vylučoval uzavření manželství (linie přímá – sourozenci, rodiče a děti, prarodiče a vnoučata). Poskytovatel zdravotních služeb výkon provede pouze, pokud jste plně svéprávná a jste schopna posoudit účel daného zákroku. Poskytovatel Vám asistovanou reprodukci neprovede, pokud se nacházíte ve vazbě, zabezpečovací detenci nebo vykonáváte nepodmíněný trest odnětí svobody. Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost Vás spolu s partnerem poučit o důsledcích asistované reprodukce, především o rizicích, která jsou s ní spojena, o předpokládaných finančních výdajích, o metodách a postupech použitých při této formě oplodnění. Součástí poučení je protokol, který jako pár podepíšete. Poskytovatel zdravotních služeb zajišťuje Vaši anonymitu, stejně tak jako anonymitu dítěte, které se Vám případně z asistované reprodukce narodí.