Jak se bránit nečinnosti správního orgánu?

Co dělat, když správní orgán (např. stavební úřad, dopravní úřad, apod.) více než měsíc nevydal očekávané rozhodnutí, čili je v dané věci tzv. nečinný?

 

V takovém případě se podává stížnost na nečinnost daného správního úřadu nadřízenému správnímu orgánu. Pokud je nečinný správní orgán na městském úřadě, pak je nutné stížnost podat k nadřízenému příslušnému správnímu orgánu na krajském úřadě. Pokud je nečinný i krajský úřad, pak se stížnost podává příslušnému ministerstvu. 

Např. v situaci, kdy stavební úřad nevydal do měsíce stavební povolení ani nevydal v rámci stavebního řízení jiné rozhodnutí, je stížnost na nečinnost stavebního úřadu adresována stavebnímu odboru (název odboru může být různý, ale vždy se musí zabývat činností dle stavebního zákona) příslušného krajského úřadu. 

Jestliže v dané věci nereaguje ani krajský úřad, pak je nutné podat stížnost na nečinnost stavebního odboru krajského úřadu ministerstvu pro místní rozvoj, který je ve věcech stavebního zákona nadřízený. Pokud je nečinné i ministerstvo, lze se proti tomu bránit žalobou na nečinnost správního orgánu u příslušného krajského soudu.

 

 

Jaké jsou možnosti nadřízených správních úřadů donutit podřízený správní úřad k činnosti v dané věci?

 

Je jich hned několik. Nejjednodušší cesta k nápravě je nařídit nečinnému úřadu, aby ve věci rozhodl do nařízeného data. Druhý způsob nápravy spočívá v možnosti tzv. delegace věci na jiný správní úřad, který je k tomuto řízení kompetentní. Delegace je vlastně pověření např. jiného stavebního úřadu v kraji, aby stavební řízení převzal a vydal v této věci rozhodnutí. Tímto pověřeným úřadem by měl být vždy ten, který je nejbližší nečinnému úřadu. Třetím způsobem je tzv. atrakce, tj. situace, kdy na sebe povinnost vést řízení a vydat rozhodnutí za nečinný úřad, převezme sám nadřízený úřad, např. krajský úřad.

 

Ani jeden ze způsobů nápravy nečinnosti nelze považovat za nejefektivnější řešení, neboť vždy se bude jednat o další prodloužení doby, do které bude vydáno požadované rozhodnutí.