Jak ovlivnilo GDPR nakládání s informacemi o zdravotním stavu pacienta?

Osoby, které pracují ve zdravotnictví, mají velmi důležitou povinnost, a to respektování ochrany osobních údajů pacientů, se kterými přicházejí denně do styku. Na ochranu osobních údajů je v platnosti nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR*, jehož účelem je ochrana fyzických osob, jejichž osobní informace jsou chráněny před porušením, změně, ztrátě či neoprávněnému poskytnutí jiným osobám apod.

 

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen sdělit pacientovi veškeré informace o jeho zdravotním stavu, příčině a původu nemoci, postupu léčení aj. Všechny tyto údaje od jména pacienta, jeho rodného čísla, jeho zdravotního stavu až po program léčení jsou důvěrné a jsou pouze mezi pacientem a poskytovatelem zdravotních služeb. Proto je dle nově zavedeného nařízení absolutně vyloučené, že by se pacient svou diagnózu dozvěděl mezi dveřmi od sestřičky, že by se sestřička již na chodbě vyptávala, s čím jdete (například aby mohla vyhodnotit, zda máte přednost před ostatními nebo ne) nebo aby vyhlašovala „pane XY, vaše testy na takovou a takovou nemoc jsou pozitivní“, či aby se vzorky na rozbor odesílaly s pacientovým jménem – v takovém případě se vzorkům vygeneruje specifický kód.

 

Vzhledem k tomu, že tyto údaje náleží pacientovi a přísluší jim vysoká míra ochrany, je zde také nezbytné vyřešit poskytování informací o pacientově stavu třetím osobám. Komu mohou být informace sděleny a kdo může v určitých případech (např. bezvědomí) rozhodovat o poskytování zdravotnických služeb či nikoliv, si pacient může rozhodnout sám. Může také dát informaci svému poskytovateli služeb seznam, kdo nemá právo na informace o jeho zdravotním stavu. Takový záznam je pak součástí jeho zdravotnické dokumentace. Pokud není dán žádný seznam, pak je možné informace o stavu pacienta poskytnout jemu, osobě blízké. Podle zákona je osoba blízká příbuzný v řadě přímé, jakožto sourozenci, manžel/manželka či partner a dále osoby v trvalé domácnosti či osoby sešvagřené.

 

Tato ochrana dat osobních údajů spolu s povinností mlčenlivosti poskytovatele zdravotních služeb nechávají pacienta klidnějším, co se týká jeho soukromí, a přispívají tím ke vzájemné důvěře, která je v těžkých životních situacích velmi potřebná.