Chcete si pronajmout obchodní prostory? Na tohle si dejte pozor při tvorbě smlouvy!

Pokud si jako nájemce pronajímáte prostor, ve kterém máte v plánu provozovat podnikatelskou činnost, bude se nájemní vztah uzavřený mezi Vámi a pronajímatelem řídit pravidly o tzv. nájmu prostor sloužících k podnikání.

 

V čem se tato pravidla liší od klasického nájmu?

 

1) Účel

Stěžejním bodem pronájmu prostoru sloužícího k podnikání je vymezení účelu nájmu v nájemní smlouvě. Je tomu tak proto, že jako prostor sloužící k podnikání lze pronajmout i byt (např. za účelem zřízení a provozování kanceláře či zřízení sídla obchodní společnosti).

 

Účel je důležitý vymezit hlavně proto, že nájemce nemá právo používat prostor k jiným než stanoveným účelům. Na to je důležité myslet při uzavírání nájemní smlouvy a je dobré vymezit si účel užívání co nejšířeji, abyste posléze nezjistili, že užíváte prostor v rozporu s nájemní smlouvou a tím dali pronajímateli možnost Vám nájem vypovědět.

 

2) Vyvěšení štítů a návěstí

Jako nájemci při uzavírání smlouvy byste měli myslet i na to, ujednat si v nájemní smlouvě souhlas pronajímatele s umístěním štítů, návěstí a obdobných znamení. Nad rámec takového souhlasu je také dobré si v nájemní smlouvě určit jaké přesně štíty a návěstí to budou, jelikož přímo ze zákona plyne nájemci možnost ze závažných důvodů vyvěšení nepovolit.

 

3) Specifika skončení nájmu

Od klasického nájmu se nájem prostor sloužících k podnikání liší délkou výpovědní doby. Při sjednání nájmu na dobu určitou je výpovědní doba tříměsíční, u nájmu na dobu neurčitou šestiměsíční.

 

Práva pronajímatele na podání výpovědi u nájemní smlouvy na dobu určitou jsou značně omezené a jsou odlišná u pronajímatele a nájemce.

 

Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou jen ve dvou případech, a to:

  1. v případě, že má být odstraněna či přestavována nemovitost, ve které se prostor nachází, tak, že není možné dále tuto užívat, a pronajímatel o tomto v době uzavírání smlouvy nevěděl;
  2. za hrubé porušování povinností ze strany nájemce, což je například neplacení nájemného či rozpor v užívání prostoru podle nájemní smlouvy.

 

Nájemcova práva k podání výpovědi jsou obdobného rázu, tento může před skončením výpovědní doby podat výpověď z nájmu na dobu určitou, pokud:

  1. ztratí způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je prostor sloužící k podnikání určen;
  2. přestane-li být prostor způsobilý k výkonu činnosti a pronajímatel nezajistí odpovídající náhradní prostor;
  3. nebo porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti, což je například v případě, kdy pronajímatel neudržuje prostory k provozování sjednaného účelu.

 

Nejdůležitější ujednání, které musí obsahovat výpověď z nájmu, je srozumitelné a nezaměnitelné uvedení důvodu skončení nájmu. Pokud by takovéto ujednání chybělo, je výpověď neplatná, a nenastaly by právní účinky s výpovědí spojené, tj. prodloužení doby nájmu o další měsíce, včetně povinnosti platit nájemné, což by se Vám mohlo značně prodražit.

 

4) Náhrada za převzetí zákaznické základny

Za splnění zákonných předpokladů můžete být jako nájemce povinen k náhradě zákaznické základny. K tomuto je však samostatný článek zde: https://mylaw.cz/clanek/nahrada-za-prevzeti-zakaznicke-zakladny-733