Práva a povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům při výpovědi pracovního poměru v době pandemie.

V nynější době, kdy celý svět zasáhla pandemie nemoci COVID-19, nastala nelehká situace pro všechny z nás, neboť vyšlo na svět velké množství opatření a zákonů, které mají zabránit šíření nebezpečné nemoci.

 

Opatření přijatá v souvislosti s koronavirovou krizí se silně dotýkají firem i jejich zaměstnanců. Ani v této těžké situaci ale zaměstnavatelé nemohou porušovat práva svých pracovníků a musí striktně dodržovat zákoník práce!

 

Má zaměstnavatel právo mi dát výpověď kvůli dopadům koronaviru? 

Pouze z důvodu koronaviru nemůžete od zaměstnavatele dostat výpověď. I v této době je nutné, aby nastal nějaký důvod uvedený v § 52 zákoníku práce.

 

V této době se může uvažovat o tom, že zákonné důvody pro výpověď ze strany zaměstnavatele mohou nastat, ale které to jsou?

 

1) Zrušení zaměstanavatele

Je možné, že nastane situace, kdy zaměstnavatel bude zrušen. V tomto případě je samozřejmě na místě vypovědět pracovní smlouvu zaměstnancům, a to protožee zaměstnavatel z důvodu svého „zrušení“ nemůže nadále přidělovat zaměstnancům práci podle pracovní smlouvy. V tomto případě jde o důvod uvedený v § 52 písm. a) zákoníku práce a možnost výpovědi je na místě.

 

2) Výpověď pro nadbytečnost

V souladu s ust. § 52 písm. c) zákoníku práce, je zaměstnavatel oprávněn Vám dát výpověď, a to v případě, že se zaměstnanec stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

 

Aby byla výpověď pro nadbytečnost platná a oprávněná, musí být splněny následující podmínky:

  • zaměstnavatel musí rozhodnout o organizační změně a následně ji také provést,
  • mezi vaší nadbytečností a organizační změnou musí být přímá souvislost.

 

MÁTE ALE PRÁVO NA ODSTUPNÉ! Jaká je jeho zákonná výše?

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí mimo jiné pro zrušení zaměstnavatele a nebo pro nadbytečnost, náleží odstupné ve výši nejméně:

  •  jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
  • dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
  • trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

 

Avšak existují jistá omezení. Zaměstnavatel nemůže dát výpověd zaměstnanci:

  • který je v dočasné pracovní neschopnosti či karanténě, ani tomu zaměstnanci, který ošetřuje dítě mladší 10 let nebo jiného člena domácnosti,
  • těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou nebo zaměstnancům čerpajícím rodičovskou dovolenou.

 

ZÁVĚR

Jak tedy z výše uvedeného vyplývá, i v těžkých dobách dopadů koronoviru nemá zaměstnavatel právo s Vámi ukončit pracovní poměr jinak, než z důvodů vyjmenovaných v zákoníku práce. Pokud tedy máte pocit, že jsou ze strany zaměstnavatele Vaše práva dotčena, nebojte se bránit a vyhledat právní pomoc! Zamezíte tak zneužívání dominantního postavení zaměstnavatele!