Zřídka se stává, že bychom celý život setrvali v jedné práci. Člověk se posouvá, vyvíjí, rád sbírá zkušenosti. Někdy se však musí posunout, i když si to tak původně neplánoval. V daném článku se podíváme na základní aspekty výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

Jaká jsou pravidla pro výpověď?

Výpověď musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží. Zaměstnavatel s Vámi nemůže rozvázat pracovní poměr z jakékoli libovůle, nýbrž pouze z jednoho ze zákonem daného důvodu (např. ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, nebo se zaměstnavatel či jeho část přemísťuje, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách). V určitých případech Vám zaměstnavatel dát výpověď nemůže, a to v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil a jiné, dále v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně/zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou.

 

Jak je to s výpovědní dobou?

Výpovědní doba (až na určité výjimky) musí činit vždy nejméně dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce (tzn. pokud jste výpověď obdrželi 6. 10. 2018, výpovědní doba začíná od 1. 11. 2018 a končí 31. 12. 2018).

 

V určitých případech může zaměstnavatel pracovní poměr zrušit okamžitě (tzn. bez dvouměsíční výpovědní doby), a to tehdy, byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců nebo porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jeho vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Ani v daném případě nesmí zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené či zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

 

Kdy mám právo na odstupné?

V některých případech máte právo na odstupné, a to tehdy, pokud Vám zaměstnavatel dal výpověď pro organizační změny (či pokud jste se spolu pro tyto důvody na rozvázání pracovního poměru dohodli), přísluší Vám od zaměstnavatele odstupné ve výši jednonásobku Vašeho průměrného výdělku, jestliže Váš pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok, dvojnásobku vašeho průměrného výdělku, jestliže Váš pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky, trojnásobku vašeho průměrného výdělku, jestliže Váš pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky. V případě výpovědi z důvodu nemožnosti konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí na základě lékařského posudku, přísluší Vám od zaměstnavatele odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.