Zaměstnanci nemohou požívat alkohol v pracovní době a na pracovištích. Existují výjimky?

Zákoník práce zakazuje: 

  • požívat alkoholické nápoje na pracovištích zaměstnavatele
  • požívat alkoholické nápoje v pracovní době i mimo toto pracoviště
  • vstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele

 

Zákon z výše uvedeného obsahuje dvě výjimky: zákaz se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách (např. hutě), pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů (např. sládek) nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno (př. slavnostní přípitek).

 

Zaměstnavatel má právo kontrolovat, zda zaměstnanec tento zákaz dodržuje. 

Takovou kontrolu je však možno provést pouze tehdy, pokud je u zaměstnance důvodné podezření, že je pod vlivem alkoholu. Zaměstnanec má poté povinnost podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu, a to na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance, kterého musí zaměstnavatel určit písemně. Toto písemné oprávnění může být součástí např. vnitřního předpisu nebo bude v samostatném dokumentu, který dotyčný vedoucí zaměstnanec nosí u sebe právě pro tyto účely.

 

Pokud se zaměstnanec odmítne podrobit danému zjištění, zaměstnavatel může požadovat, aby se zaměstnanec podrobil odbornému lékařskému vyšetření za účelem zjištění přítomnosti alkoholu. Pokud zaměstnanec odmítne i toto, hledí se na něj, jakoby byl pod vlivem alkoholu.

 

Zaměstnanci tedy nemohou požívat alkohol v pracovní době kdekoli a na pracovištích kdykoli. Porušení této povinnosti je považováno za porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahující se k zaměstnancem vykonávané práci. V případě porušení výše uvedeného může být zaměstnanci okamžitě zrušen pracovní poměr.