Proč je nutné poplatek platit a je možné se mu vyhnout?

Místním poplatkem je určitý příjem do rozpočtu obce. Poplatek za komunální odpad je jedním z nejvýznamnějších a také nejčastějších typů místních poplatků a rozpočtových příjmů, neboť s komunálním odpadem se v běžném životě velmi často setkáváme. Jedná se o odpady z domácností a odpady, které jsou tomu podobné

 

Obec je tedy považována za původce tzv. komunálního odpadu, tzn. veškerého odpadu pocházejícího ze spotřeby a činnosti obyvatelstva žijících na jejím území. Z tohoto důvodu má obec pravomoc upravovat způsob nakládání s komunálním odpadem a vybírat místní poplatky pomocí tzv. obecně závazné vyhlášky.

 

Ty, kteří jsou povinni poplatek uhradit, můžeme rozdělit do dvou skupin. V první skupině jsou to všichni, kdo mají na území dané obce trvalý pobyt, či cizinci, kteří na tomto území pobývají déle než 3 měsíce. Druhou skupinou poplatníků jsou pak vlastníci nemovitostí určených pouze k rekreaci, vlastníci bytu nebo rodinného domu, ve kterém není hlášena žádná fyzická osoba s trvalým pobytem. Výjimkou je, pokud se jedná o nemovitost, kde je vzniklé například společenství vlastníků jednotek – v takovém případě má povinnost uhradit poplatek toto společenství, které si to pak vyúčtuje sám s vlastníky jednotek. Od hrazení poplatku jsou osvobozeny osoby, které jsou umístěny v dětském domově pro děti do tří let věku, které jsou umístěny v jiných ochranných či školských zařízeních poskytující pomoc a osoby umístěné v zařízeních poskytující sociální služby (např. osobám se zdravotním postižením, domovy pro seniory a podobně).

 

Sazba poplatku za komunální odpad je vyjádřením součtu dvou částek. První částka závisí na vůli zastupitelstva obce, avšak s tím, že nemůže být vyšší než zákonem stanovený limit 250 Kč za povinnou osobu na kalendářní rok. Do této částky se promítá, kolik chce obec přispívat na provoz systému z vlastních prostředků, náklady na sběr a svoz tříděného komunálního odpadu či náklady na likvidaci nebezpečného odpadu nebo černých skládek. Druhou částku pak představují skutečné náklady obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu spočtené na jednoho poplatníka.  Mezi tyto náklady lze však zařadit pouze ty finance, které obec vynaložila za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Do celkového poplatku lze započíst i náklady, které obec vynaložila na pronájem nádob určených k odkládání odpadu.

 

Místní poplatek za odpad je tedy povinný poplatek každé fyzické osoby žijící na území obce, který se musí platit vždy, a to i tehdy, pokud se v obci daná osoba pouze zdržuje. Fyzická osoba by teoreticky nemusela poplatek platit tehdy, pokud prokáže, že žádný odpad neprodukuje – například že nekupuje žádné balené výrobky, případně kupuje pouze výrobky ve vratných či biologicky rozložitelných obalech a že veškeré zbytky využívá k jinému způsobu využití, jako je například kompostování či topení.