Je pro nás závazná mezinárodní smlouva? Má přednost před zákony a jinými právními předpisy či je to naopak?

Česká republika je dle čl. 1 Ústavy svrchovaný právní stát - svrchovaný v tom smyslu, že je nezávislý na jakékoli jiné moci. Čl. 2 Ústavy však udává, že Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

 

Těmito závazky jsou vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána. Tyto jsou pak součástí právního řádu.To znamená, že aby mezinárodní smlouva mohla být součástí právního řádu, musí splňovat čtyři podmínky:

  1. musí jít o mezinárodní smlouvu ("=každá mezinárodní dohoda uzavřená státy písemnou formou, řídící se mezinárodním právem, sepsaná v jedné nebo ve více věcně souvisejících listinách, ať je jejich název jakýkoliv." https://zakonyprolidi.cz/cs/1988-15)
  2. musí být vyhlášena - k platnosti je třeba vyhlášení ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, stát odpovídá za autentické znění v českém jazyce
  3. musí dojít k ratifikaci- prezidentem za souhlasu Parlamentu ČR (jak senátu tak poslanecké sněmovny), sjednávání mezinárodních smluv prezident svým rozhodnutím č. 144/1993 Sb., o sjednávání MS přenesl na vládu na základě čl. 63 odst. 1 písm. b)
  4. ČR musí být touto smlouvou vázána ("Stát musí učinit potřebná opatření, aby již od počátku platnosti této smlouvy byla na jeho území plněna." https://zakonyprolidi.cz/cs/1988-15)

 

Dále platí, že stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Mezinárodní smlouva splňující 4 výše zmíněné podmínky má tedy aplikační přednost před zákonem.

 

Mezi takovéto smlouvy u nás v ČR řadíme například:

  • Vídeňskou úmluvu o smluvním právu
  • Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
  • Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
  • Dohodu mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
  • Rámcovou smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby

 

Všechny smlouvy lze nalézt na odkazu: https://www.mzv.cz/public/4f/37/6/2714699_1860857_Smlouvy_leden_2018.pdf