Čtěte dál!

Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový zákon o státním občanství ČR, který byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 186/2013. Tento zákon opustil princip jediného státního občanství ve prospěch umožnění dvojího (i vícerého) státního občanství. Tento trend je již uplatňován v mnoha jiných evropských zemích.

 

Kdo a za jakých podmínek tedy může nabýt státního občanství ČR?

Státní občanství ČR mohou získat občané cizích států trvale žijící na území České republiky nebo osoby bez státního občanství trvale žijící v ČR, přičemž by tento žadatel měl být již součástí české společnosti, tzn. je zde již sociálně začleněn nebo zde již delší dobu pracuje, případně na území ČR pobývá na základě rodinných důvodů.

 

Nutná délka pobytu u občanů států EU je stanovena na alespoň 3 rokyu občanů jiných států alespoň 5 let. Tato délka pobytu může být prominuta, pokud má žadatel v ČR trvalý pobyt a zároveň se zde narodil, dále v případě, že žadatel již byl občanem České republiky, ČSR či ČSSR, případně, že jeho blízká osoba (jeden z rodičů, osvojitel, manžel či registrovaný partner) je občanem České republiky. Prominutí podmínky se na žadatele vztahuje také, pokud je mladší 18 let nebo pobývá na území ČR ze specifických humanitárních důvodů či je jeho osoba pro Český stát zajímavá a pobývá tu v zájmu republiky. Další podmínkou, kterou již nelze prominout, je prokázání trestní bezúhonnosti.

 

Jak o něj žádat?

Žádost o udělení státního občanství ČR projednává Ministerstvo vnitra České republiky.

 

Podává se u krajského úřadu, který přísluší místu trvalého pobytu žadatele. Krajský úřad s žadatelem vyplní dotazník a ověří na základě pohovoru znalost českého jazyka. Pokud však žadatel alespoň 3 roky byl na české základní, střední či vysoké škole, znalost češtiny prokazovat nemusí. Toto osvobození platí také pro žadatele mladší 25 let či starší 65 let, nebo těm, kteří si daný jazyk nemohou kvůli trvalým zdravotním potížím osvojit. Žádost pak se svým stanoviskem a dalšími doklady krajský úřad zašle prostřednictvím cizinecké policie, která se k žádosti vyjádří, Ministerstvu vnitra ČR, které o této žádosti rozhodne. Žadatel může být poté předvolán k ústnímu pohovoru.

 

A jakými způsoby lze obecně nabýt státní občanství se dozvíte ZDE.