Znáte pojem matrika? Víte, že jich je několik či v jakých případech je nutné na matriku zajít a kdy to nutné není?

Matrika je výraz, který je používaný ve smyslu názvu úřadu, ale není to tak úplně přesné. Jedná se samozřejmě také o matriční úřad, který vede jednotlivé evidence jakožto veřejný seznam, ale právě tento veřejný seznam je tzv. matrikou.

 

Matričním úřadem je obecní úřad, městský úřad či úřady městských částí, ve kterých je vedený veřejný seznam, který můžeme rozlišit na několik částí podle toho, čím se daný úsek zabývá. Pro každou takovou část je pak vedena speciální kniha, kam se zapisují veškeré osobní údaje o dané osobě, které se událost týká, času, kdy událost nastala, na základě jakých okolností atp. První částí matriky je matrika narození, pro kterou se vede kniha narození. Jiná část je zase matrika manželství, pro kterou se vede kniha manželství či matrika registrovaného partnerství s knihou registrovaného partnerství. Poslední částí je matrika úmrtí, která vede evidenci úmrtí občanů do knihy úmrtí. Všechny tyto knihy jsou vytvořeny z předem svázaných tiskopisů a k zápisu do nich je povolaný pouze matrikář daného matričního úřadu v jehož správním obvodu daná událost nastala. Do knih narození a knih úmrtí pak matrikář získá potřebné údaje od zdravotnických zařízení, ve kterém se dítě narodilo nebo naopak někdo zemřel. Pokud se událost stala mimo zdravotnická zařízení, rodič či příbuzný oznámí událost na příslušném matričním úřadu sám. Mimo tyto knihy existuje i tzv. zvláštní matrika, tj. matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik partnerství a úmrtí občanů, ke kterým došlo v cizině. Tato zvláštní matrika se nachází na Úřadu městské části Brno a vyřizuje také agendu pro cizince, kteří získali občanství.

 

Matrikářem může být občan České republiky, který je zaměstnancem státní správy, resp. obce či městské části hlavního města Prahy a prokázal odborné znalosti zkouškou u krajského úřadu či zkouškou zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství. Na základě této zkoušky získá matrikář osvědčení o vykonání zkoušky, kterým se dále ke svým úkonům prokazuje. Matrikáři jsou za své úkony zodpovědní a povinni zachovávat mlčenlivost o všech údajích uvedených v matričních knihách, ke kterým mají přístup, a to i po skončení výkonu jejich funkce.

 

Matriční úkony můžeme rozdělit na tzv. právně nezávazné a takové, které mění právní vztahy, tj. zápisy matriční události (vydávání rodných listů, oddacích listů, listů registrovaného partnerství a úmrtních listů). Mezi právně nezávaznou činnost matriky pak patří vydávání opisů, potvrzení, vysvědčení či osvědčení. Například vysvědčení se vydává tehdy, kdy občan České republiky chce uzavřít doklad v cizině anebo naopak cizinec chce uzavřít manželství u nás – tehdy se po nich chce tzv. vysvědčení k uzavření manželství. Osvědčení se pak vydává většinou k uzavření manželství církevní formou, tj. matrika musí doložit, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku.