Lze pokácet bez povolení strom u nemovitosti v blízkosti silnice?

31. ledna 2019  |  Simona Ulčová

Lze pokácet bez povolení strom u nemovitosti v blízkosti silnice?

Pravidla pro kácení stromů u silnice.

Kácení dřevin není v dnešní době jednoduché ani na vlastním pozemku mimo blízkost komunikace. Natožpak, když bychom potřebovali pokácet dřeviny u naší nemovitosti, kde však zároveň vede komunikace. Na to již nestačí jen svolení příslušného odboru životního prostředí Městského úřadu, ale je nutné si vyžádat svolení také od vlastníka předmětné komunikace. Kdo je vlastníkem této komunikace zjistíme nejsnadněji tak, že navštívíme odbor dopravy a silničního hospodářství na Městském úřadě v místě, kde se naše nemovitost a s ní sousedící komunikace, nachází. Tam by měli být schopni sdělit, zda je tato komunikace ve vlastnictví obce, kraje, či státu a podle toho i nasměrovat, na koho adresovat svou žádost o povolení dřeviny pokácet. Žadatel musí rovněž prokázat, že má k pokácení těchto dřevin (či pouze dřeviny) vážný důvod, např. znemožnění přístupu na svůj pozemek, nebo dokonce nebezpečí ohrožení života.

 

Obecně platí, že pokud jde o místní komunikaci, pak je ve vlastnictví obce a bývá vyznačena také v tzv. pasportu místních komunikací, který si obec většinou vede. Pokud se bude jednat o silnici II. a III. třídy, pak bude ve vlastnictví kraje a pokud to bude silnice I. třídy, nebo dálnice, pak je jejím vlastníkem stát.

 

Kácení dřevin tento příslušný silniční úřad (v rámci Městského úřadu, Krajského úřadu či Ředitelství silnic a dálnic, které v těchto věcech zastupuje Ministerstvo dopravy), musí projednat s Policií ČR, jelikož i ta se k dané věci musí vyjádřit z hlediska bezpečnosti silničního provozu (tzv. BESIP). Příslušný odbor životního prostředí zase posoudí, zda je kácení v souladu s předpisy o ochraně přírody a krajiny.

 

Jak je tedy patrné, nejde o triviální záležitost a vzhledem k tomu, že je nutné, aby se k žádosti vyjádřilo hned několik správních orgánů, pak je nutné počítat i s tím, že nebude rozhodnuto ze dne na den.

Slovníček pojmů

pasport komunikací

= evidenční seznam komunikací vlastníka těchto komunikací

silniční správní úřad

= správní orgán, v jehož kompetenci je výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací

místní komunikace

= veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce

Ředistelství silnic a dálnic

= státní příspěvková organizace Ministerstva dopravy, vykonávající správu silnic a dálnic v gesci Ministerstva dopravy

Článek je založený na těchto zákonech

  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - § 2, § 5, § 9, § 15, § 40
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - § 8 odst. 2 a 4, § 46 a násl.

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím