Lovit zvěř můžu kdykoli a kdekoli. Pravda nebo mýtus?

Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o povinném pojištění; při lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně a při lovu s loveckým dravcem jeho evidenční kartu. Tyto průkazy je povinen ten, kdo loví zvěř, předložit na požádání orgánu policie, orgánu státní správy myslivosti, mysliveckému hospodáři a myslivecké stráži příslušné honitby.

 

Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.

 

Existuje několik druhů loveckých lístků, tj. lovecký lístek pro české občany, lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem a lovecký lístek pro cizince.

 

Pro české občany se vydávají na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, a to 1 den / 5 dnů / 30 dní / 6 měsíců / 1 rok. Pro žáky a posluchače uvedené výše to je na jeden školní anebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole. Pro cizince (pro dané účely to je osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt) to je na dobu určitou, a to 1 den / 5 dní / 30 dní / 6 měsíců či 1 rok. 

 

K získání loveckého lístku je třeba splnit určité podmínky. 

Žadatel musí prokázat, že:

a)     je starší 16 let;

b)    má způsobilost k právním úkonům (od 1. 1. 2014 svéprávnost);

c)    složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině;

d)    je bezúhonný; a

e)    je pojištěn.

 

Lovecké lístky se vydávají na základě žádosti podané žadatelem. K žádosti o jeho vydání se musí doložit skutečnosti uvedené výše. Výpis z rejstříku trestů nesmí být starší než 3 měsíce. 

 

Orgán státní správy myslivosti odebere nejdéle na dobu 5 let lovecký lístek, zjistí-li dodatečně takovou okolnost, pro kterou by vydání loveckého lístku muselo být odepřeno, nebo vznikla-li taková okolnost po jeho vydání. Orgán státní správy myslivosti může vydání loveckého lístku odepřít, bylo-li proti žadateli zahájeno soudní řízení pro trestný čin nebo správní řízení k uložení pokuty.