Jaké jsou vaše nároky vůči prodejci?

Koupili jste věc, na které se po koupi vyskytla vada? Jestliže jde o vadu, za kterou prodávající odpovídá, máte vůči prodávajícímu právo na nápravu!

 

Posílení práv spotřebitelů vůči prodejcům

Po přijetí nového občanského zákoníku a s tím související novele zákona o ochraně spotřebitele, jsou práva spotřebitelů významně posílena a jsou nastavena jasná pravidla pro uplatnění práv kupujících v případech vadného plnění ze strany prodávajícího.

 

Vada věci

Definice mluví o tom, že věc má vadu, pokud neodpovídá popisu, smlouvě či sjednanému nebo předpokládanému účelu. Jednoduše řečeno jde o případ, kdy věc pro její nedostatky nelze řádně užívat, protože nemá obvyklé vlastnosti (část jí chybí atp).

 

Abychom Vám mohli nastínit, jaká jsou Vaše práva při zjištění vady, je třeba si říct, jaké vady lze na věci shledat. Nároky se liší.

 

A) Podstatné porušení smlouvy (neodstranitelná vada)

O podstatném porušení lze hovořit v případě, kdy se jedné o takovou vadu, o které prodávající ví nebo musí rozumně předpokládat, že v případě jejího výskytu by kupující smlouvu neuzavřel a věc si nekoupil.

 

B) Nepodstatné porušení smlouvy (vada odstranitelná)

O odstranitelnou vadu se jedná, pokud jde o drobný nedostatek či vadu, která nedosahuje takové intenzity a možných nákladů na odstranění, která by odpovídala vadě neodstranitelné.

 

Co mám dělat, když zjistím vadu?

Reklamace vadného zboží má svá pravidla. Abychom docílili nápravy od prodejce, musíme dodržet formální postup při sdělení vady a požadavku k nápravě. Existuji dvě základní povinnosti kupujícího při uplatňování reklamačních práv.

 

1) Oznámit vadu prodejci

Kupující, v případě, že na zboží zjistí vadu, musí ji oznámit prodávajícímu. Toto musí učinit bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Tuto lhůtu je třeba chápat v řádu několika dnů (co nejméně je v možnostech kupujícího).

 

2) Určit, jaké právo si k nápravě zvolím 

Další důležitým momentem v reklamačním procesu je, aby si kupující při oznámení vady zvolil své právo, kterým se vadné plnění může napravit. Nároky se odvíjí od intenzity vady (odstranitelná vs. neodstranitelná).

 

Nároky kupujícího při podstatném porušení smlouvy jsou:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • odstranění vady opravou věci,
 • přiměřená sleva z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy.

 

Nároky kupujícího při nepodstatném porušení smlouvy jsou omezeny a možnosti pro kupujícího jsou tyto: 

 • odstranění vady opravou věci,
 • přiměřená sleva z kupní ceny.

 

Odstoupení od smlouvy se obecně vnímá jako krajní řešení v případě reklamace. Je značně omezeno.

Zde jsou shrnuty případy, kdy lze odstoupit:

 • při podstatném porušení smlouvy, které brání řádnému užívání věci,
 • při opětovném výskytu stejných odstranitelných vad - zavedená praxe uvádí, že jde o výskyt stejné vady třikrát po sobě,
 • výskyt většího počtu různých odstranitelných vad - zde praxe uvádí alespoň tři vady najednou,
 • nedodržení jakosti (kvality) zakoupeného zboží,
 • fikce podstatného porušení smlouvy v důsledku nevyřízení oprávněné reklamace ve lhůtě 30 dnů.

 

UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR! 

Nezvolení práva

Všechny výše uvedené kroky je nutné při reklamaci dodržet. Pokud bychom vadu pouze oznámili, ale nezvolili si právo z vadného plnění, můžeme jako kupující v reklamačním procesu přijít o možnost odstoupit od smlouvy, a to i v případě, že se jedná o podstatné porušení smlouvy.

 

Nemožnost změny práva

Volbu práva z vadného plnění je také třeba dobře promyslet, neboť jestliže si jednou své právo zvolíme, nemůžeme jej bez vůle prodávajícího měnit!