Konkurenční doložka se uzavírá za účelem ochrany zaměstnavatele před zneužitím klíčových informací, znalostí a zkušeností získaných zaměstnancem v průběhu pracovního poměru. Za jakých podmínek ji lze uzavřít?

Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít dohodu, na základě které se zaměstnanec zaváže po určitou dobu po skončení zaměstnání (nejdéle 1 rok) zdržet výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu. Zaměstnavatel se na druhé straně zaváže, že zaměstnanci za to poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši jedné poloviny průměrného výdělku za každý měsíc plnění závazku.

 

Smyslem dané doložky je ochrana zaměstnavatele před využitím klíčových informací, znalostí, zkušeností získaných v průběhu pracovního poměru daného bývalého zaměstnance.

 

Konkurenční doložku je nutné uzavřít v písemné formě, to platí obdobně pro odstoupení od konkurenční doložky a pro její výpověď. Není však možné uzavřít ji v každé pracovní smlouvě, ale pouze tam, kde je to možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalosti pracovních a technologických postupů apod. Doložku je možno uzavřít kdykoliv až do skončení pracovního poměru, může být součástí pracovní smlouvy či je možné ujednat ji samostatně. Z povahy věci vyplývá, že konkurenční doložku nebude možno uzavřít například s uklízečkou či s vrátným, naopak často se uzavírá s pracovníky vrcholového managementu.

 

Konkurenční doložku není možné použít na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb.

 

Byla-li v konkurenční doložce sjednána smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec zaměstnavateli povinen zaplatit v případě porušení závazku, zanikne závazek zaměstnance z konkurenční doložky zaplacením smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená.

 

Zaměstnanec může konkurenční doložku vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti; konkurenční doložka pak zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

 

Zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.