Může mi zaměstnavatel zakázat pracovat pro jiného zaměstnavatele?

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby, jež mají kromě takového pracovního poměru ještě jinou výdělečnou činnost se mohou chránit, a to tzv. konkurenční doložkou.

 

Konkurenční doložka je dohoda, jejímž obsahem je závazek zaměstnance, že po určitou dobu – nejdéle jednoho roku – po skončení jeho zaměstnání, nebude vykonávat takovou práci, která by byla svou náplní shodná nebo podobná s tím, co dělal u dosavadního zaměstnavatele, nebo pokud by taková práce byla pro zaměstnavatele nějakým způsobem ohrožující v rámci jeho pozice na trhu. Takovou doložku si může zaměstnavatel sjednat jako součást pracovní smlouvy anebo i v průběhu pracovního poměru, vždy však písemně. Hlavním účelem takové dohody je ochrana zaměstnavatele, aby prostřednictvím zaměstnanců, které zaměstnává, neztratil své postavení a informace představující jeho obchodní tajemství.

 

Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o tom, že zaměstnanec se zdrží jakéhokoliv podobného či stejného výkonu práce, může být sjednána pouze tehdy, pokud povaha takových informací, znalostí a pracovních či technologických postupů, které zaměstnanec nabyl u zaměstnavatele, by mu jejich využitím pro jiného zaměstnavatele mohla způsobit újmu nebo potíže v podnikání. Pokud je splněna tato podmínka a zaměstnavatel se se zaměstnancem dohodnou na sepsání takové dohody o konkurenční doložce, pak je zapotřebí splnit ještě další podmínky. Jednou z nich je, že zaměstnavatel se zavazuje poskytnout zaměstnanci finanční odměnu, jakožto kompenzaci, že se zaměstnanec po dobu sjednanou v konkurenční doložce výrazně omezuje v možnosti svého budoucího uplatnění. Taková finanční odměna je stanovena na minimálně jednu polovinu průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění takového konkurenčního závazku. Pokud tedy zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem konkurenční doložku bez jakékoliv finanční náhrady, je tato doložka považována za neplatnou, tudíž není možné chtít ji po zaměstnanci dodržet.

 

Aby se zaměstnavatel mohl chránit před porušením závazku daného zaměstnancem, lze ujednat smluvní pokutu. Tu lze sjednat pouze v případě porušení závazku uvedeného v konkurenční doložce a zaměstnanec je povinen smluvní pokutu uhradit. Výše pokuty musí být přiměřená povaze porušení a významu zneužitých informací. Pokud zaměstnanec smluvní pokutu uhradí, povinnost dodržet závazek zaniká. Závazek z konkurenční doložky zaniká zaměstnanci také v případě uplynutí sjednané doby, výpovědí zaměstnance či odstoupením od dohody ze strany zaměstnavatele v průběhu pracovního poměru. Co se týče výpovědí zaměstnancem, pak zaměstnanec může vypovědět závazek z konkurenční doložky, pokud zaměstnavatel neplní jeho část smlouvy – tedy pokud nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti. Taková odstoupení musí být pouze v písemné formě.