Peněžitý trest.

Jedná se o jeden z nejdůležitějších a nejvyužívanějších druhů trestů, který není spojen s odnětím svobody a je významnou alternativou ke krátkodobým trestům odnětí svobody.

 

Soud ho může uložit, jestliže pachatel pro sebe nebo pro jiného úmyslným trestným činem získal, nebo se snažil získat majetkový prospěch. Dále ho může uložit v případě, že trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný trestný čin dovoluje, nebo ho ukládá za přečin, a vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu, a osobě a poměrům pachatele, nepodmíněný trest odnětí svobody současně neukládá. Z toho vyplývá, že tento trest není určen pouze pro postih majetkových trestných činů. Tento trest však nepostihuje pouze osobu pachatele, ale též případně jeho rodinu a věřitele.

 

Peněžitý trest se ukládá v denních sazbách a činí nejméně 20 a nejvíce 730 celých denních sazeb, přičemž denní sazba činí nejméně 100 Kč a nejvýše 50 000 Kč. Počet denních sazeb soud určí s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu. Výši jedné denní sazby peněžitého trestu stanoví soud se zřetelem k osobním a majetkovým poměrům pachatele. Přitom vychází zpravidla z čistého příjmu, který pachatel má, nebo by mohl mít, průměrně za jeden den. Příjmy pachatele, jeho majetek a výnosy z něj, jakož i jiné podklady pro určení výše denní sazby, mohou být stanoveny odhadem soudu.

 

Soud v rozhodnutí uvede počet a výši denních sazeb. Nelze-li od pachatele podle jeho osobních a majetkových poměrů očekávat, že peněžitý trest ihned zaplatí, může soud stanovit, že peněžitý trest bude zaplacen v přiměřených měsíčních splátkách, přitom může určit, že výhoda splátek peněžitého trestu odpadá, jestliže pachatel nezaplatí dílčí splátku včas.

 

Peněžitý trest soud neuloží, je-li zřejmé, že by byl nedobytný. Zaplacené částky peněžitého trestu připadají státu.

 

Ukládá-li soud peněžitý trest, stanoví, pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl vykonán, náhradní trest odnětí svobody až na čtyři léta. Náhradní trest nesmí ani spolu s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat horní hranici trestní sazby. Na pachatele, kterému byl uložen peněžitý trest za přečin spáchaný z nedbalosti, se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán, nebo bylo od výkonu trestu nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno.