Výkon rybářského práva.

Rybářské právo lze vykonávat pouze v rybářském revíru a uživatel rybářského revíru nemá právo povolit výkon rybářského práva jiné osobě. Výkon rybářského práva povolí na dobu 10 let příslušný rybářský orgán osobě, která splňuje podmínky pro řádný výkon rybářského práva, kterými jsou:
a) dosažení věku 18 let, b) plná způsobilost k právním úkonům (od r. 2014 svéprávnost), c) bezúhonnost, d) navržení osob způsobilých na funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce, e) způsobilost zajistit potřebnou úroveň péče o příslušný rybářský revír, f) závazek zpřístupnit příslušný rybářský revír dalším držitelům povolenek k lovu, g) žadatel předložil zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení, h) předložil návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru, i) zaváže se vypořádat s původním uživatelem rybářského revíru.

 

Zákon vymezuje určité náležitosti, které musí žadatel v žádosti o povolení výkonu rybářského práva doložit, těmito nezbytnostmi jsou:

  1. označení a číslo rybářského revíru,
  2. jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis žadatele, jde-li o fyzickou osobu,
  3. obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo osoby, jméno, příjmení a podpis statutárního orgánu žadatele, jde-li o právnickou osobu,
  4. návrh osob splňujících předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce,
  5. návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru,
  6. jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt osob navržených za rybářského hospodáře a jeho zástupce,
  7. prokázání bezúhonnosti,
  8. zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení,
  9. návrh žadatele na jeho vypořádání se s původním uživatelem rybářského revíru,
  10. datum podání žádosti.

 

Právnická osoba k žádosti přiloží též doklad osvědčující její registraci příslušným orgánem.

 

Výkon rybářského práva zanikne uplynutím doby, na kterou byl povolen, zemře-li fyzická osoba, nebo zanikne-li právnická osoba, které byl výkon rybářského práva povolen, bez právního nástupce.

 

Příslušný rybářský orgán v určitých případech odejme povolení výkonu rybářského práva svým rozhodnutím, pokud například zjistí, že uživatel závažným způsobem porušuje své povinnosti, zejména podmínky pro povolení výkonu rybářského práva, za nichž mu byl výkon rybářského práva povolen.