Co je řízení o povolení uzavřít manželství? Za jakých podmínek k němu může dojít?

Zákon stanoví, že manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý zákonem stanoveným způsobem. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Manželství může uzavřít každý, pokud mu v tom nebrání zákonná překážka.

 

Manželství nemůže uzavřít:

  • nezletilý, který není plně svéprávný,
  • osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena,
  • osoba, která již dříve uzavřela manželství, ani osoba, která již dříve vstoupila do registrovaného nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a toto manželství, registrované partnerství nebo jiný obdobný svazek uzavřený v zahraničí trvá,
  • manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky, ani mezi sourozenci, totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením,
  • manželství rovněž nemůže být uzavřeno mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem.

 

V tomto článku se podíváme na možnosti uzavření manželství osobou nezletilou, která není plně svéprávná.

 

Zákon stanoví, že ve výjimečných případech soud povolí uzavřít sňatek nezletilé osobě, která dovršila 16 let, ale pouze z důležitých důvodů. Pouze soudu však náleží posoudit důležitost důvodů pro uzavření manželství. Zákon nikde nestanoví žádný výčet příkladů, které se za důležité důvody považují. Judikatura se však touto otázkou již zabývala a uvádí, že především je důležité, aby u snoubenců byly zjištěny okolnosti vedoucí k předpokladům, že manželství bude harmonické, pevné a trvalé. Obecně se za důležitý důvod považuje těhotenství snoubenky, ale to samo o sobě nepostačuje, neboť soud zkoumá i další okolnosti, kterými jsou například duševní a tělesná vyspělost, povaha snoubenců apod.

 

Návrh na povolení uzavřít manželství podává samotná osoba, která hodlá manželství uzavřít, a to u soudu, v jehož obvodu má nezletilý své bydliště (to může být na základě rozhodnutí soudu, dohody rodičů nebo jiných významných okolností).

 

Účastníky řízení jsou ten, kdo hodlá uzavřít manželství, jeho zákonní zástupci a ten, s kým má být manželství uzavřeno. Nezletilý, který dovršil 16 let věku, má v řízení plnou procesní způsobilost, což znamená, že může samostatně činit procesní kroky a samostatně jednat v našem případě před soudy. Před samotným rozhodnutím soud vyslechne oba snoubence bez přítomnosti dalších osob.

 

Rozsudek, kterým se povolí uzavřít manželství, musí ve výroku obsahovat přesné označení účastníka, který hodlá uzavřít manželství a účastníka, se kterým má být manželství uzavřeno.