Aneb jaké termíny by si měli vlastníci nemovitých věcí pohlídat.

Stejně jako v předešlých letech jsou poplatníci daně povinni uhradit daň z nemovitých věcí, která je rovněž obecně známá pod starším legislativním označením daň z nemovitosti. Tato daňová povinnost se vztahuje na osoby, jimž přísluší vlastnické právo k nemovité věci. A co je považováno za její předmět? Ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí vymezuje předmět daně na:

  • daň z pozemků
  • daň ze staveb a jednotek

 

Přičemž zákon dále stanovuje, že se jedná o pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí, o zdanitelné stavby (budova a inženýrská stavba) a o zdanitelné jednotky (byty nebo nebytové prostory).

 

Jak je to s placením daně?

Za zdaňovací období pro daň z nemovitých věcí je považován kalendářní rok. To znamená, že se daň vždy platí na příslušný rok, a to dopředu. Hraničním termínem pro uhrazení je 31. květen za předpokladu, že se jedná o jednorázovou platbu. Jde o případy, kdy je výše daně vyměřena do 5.000,- Kč, avšak je umožněno zaplatit najednou i částku převyšující stanovenou hranici. Jinak je daň splatná ve dvou stejných splátkách, a to konkrétně tak, že první zaplacení musí proběhnout nejpozději do 31. května a druhé do 31. října příslušného kalendářního roku. Jiné časové rozpětí pro splátky je u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, kteří by je měli uhradit ve stejné výši do 31. srpna a do 30. listopadu.

 

Daň z nemovitých věcí lze uhradit jednou z těchto možností. Nejčastěji to bývá prostřednictvím poštovní poukázky (neboli známé složenky), popřípadě může být součástí tzv. SIPA. Zpravidla jde již o opakující se placení a podklad pro zaplacení bývá zaslán v určitém předstihu. Proto postačí si ohlídat, aby byla splátka zaplacena včas. Dále je možno zvolit cestu převodu z bankovního účtu nebo placení v hotovosti na pokladně příslušného krajského finanční úřadu.

 

Pokud by došlo v průběhu roku k nějaké změně, jež je rozhodná pro daň, nepřihlíží se k ní. Jinými slovy, když by došlo například ke změně vlastníka pozemku během roku 2019, daň z nemovitosti zaplatí původní vlastník a nikoliv ten nový, neboť je pro určení daně rozhodný stav k 1. lednu příslušného kalendářního roku. Osoba, která nabyla vlastnické právo k pozemku v roce 2019 bude hradit daň z nemovitosti až za rok 2020.

 

Daňové přiznání

S výše uvedeným souvisí také daňové přiznání. Mělo by být podáno do 31. ledna k příslušnému finančnímu úřadu – prostřednictvím územního pracoviště, v jehož kraji (územním obvodu) se nachází předmětná nemovitá věc. Jestliže vlastníte několik nemovitých věcí v témže kraji, postačí, když vyplníte jedno společné daňové přiznání. Avšak kdyby se jednalo o nemovité věci z několika různých krajů, je zapotřebí podat daňové přiznání v každém z nich. Přesněji řečeno, daňové přiznání se bude týkat pouze nemovitých věcí nacházejících se v kraji, ve kterém je podáváno.

 

Vše uvedené platí i za předpokladu, že podáváte daňové přiznání poprvé. To znamená, že jste nabyli vlastnické právo k dané nemovité věci v předešlém roce – stali jste se vlastníkem v roce 2018, a proto máte povinnost podat daňové přiznání do 31. ledna 2019. V případě, že jste již přiznali nemovitou věc v minulých letech a nedošlo k nějaké podstatné změně, nemusíte jej podávat znovu. Za takovou změnu je považována přístavba, nástavba nemovité věci nebo její částečné zlikvidování, a pokud na základě těchto změň současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku a podobně.

 

Přiznání můžete podat několika způsoby. Pokud máte zřízenou datovou schránku, jste povinni jej podat elektronicky přes ni. Dále jej můžete odeslat prostřednictvím pošty – zde je důležitý den, kdy je zásilka přijata poštou, neboť se považuje za den odeslání. A v neposlední řadě lze daňové přiznání osobně předat v podatelně finančního úřadu.