Ačkoliv se může zdát, že si se svým majetkem člověk může nakládat, jak se mu zlíbí, ne vždy to je pravdou. Jako příklad poslouží kácení dřevin.

Rozhodli jste se pokácet strom? Řekněme si, co musíte nejdříve udělat, neboť ve většině případů to bez povolení vydaného obecním úřadem nepůjde.

 

Nejdříve si ujasněme, co to dřevina vlastně je. Zákon jí zkráceně říká dřevina rostoucí mimo les – strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech, mimo pozemky určené k plnění funkce lesa. Obecně jsou dřeviny zákonem chráněny před poškozováním a ničením, proto je obecně pro jejich kácení potřeba povolení.

 

Povolenín ke kácení dřevin však až na výjimky není třeba pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, dále pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2, dále pro ovocné dřeviny, pokud jde o zastavěné území a pozemek musí být v katastru evidován jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha – zeleň.

 

Jestliže se neuplatní žádná výše uvedená výjimka, je pro kácení vyžadováno povolení, které se vydává ve správním řízení. Úřad vydá povolení ke kácení pouze ze závažných důvodů (jelikož zákon žádné tyto důvody nevyjmenovává, záleží to na správním uvážení úřadu) a po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Součástí povolení může být nařízení náhradní výsadby.

 

V určitých případech není pro kácení vyžadováno povolení, je však třeba učinit oznámení, které může být buď předchozí, nebo následné. Předchozí oznámení je třeba podat písemně nejméně 15 dnů před provedením kácení, a to v případech, kdy dřeviny ohrožují zařízení pro přenos a distribuci elektřiny apod. Následné oznámení, do 15 dnů po provedení kácení, se vyžaduje v případech, kdy je stavem dřevin bezprostředně ohrožen život nebo zdraví osob či hrozí škoda značného rozsahu.