Každý je oprávněn do lesa vstupovat, a to na vlastní nebezpečí. Ne všechno tam je však dovoleno. V článku se podíváme na to, jak se v lese chovat.

Procházka lesem často člověku vyčistí hlavu, a co si budeme povídat - plíce taky. Jenže jak se v lese chovat v souladu se zákonem?

 

Každý je oprávněn do lesa vstupovat, a to na vlastní nebezpečí. Pro vlastní potřebu tam můžeme sbírat lesní plody a suchou klest ležící na zemi. Je však třeba dávat pozor, abychom svým jednáním les nepoškozovali, nenarušovali lesní prostředí a dbali pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

 

Pokud jste chovateli včel, můžete se souhlasem vlastníka lesa a v zájmu podpory ekologické rovnováhy, opylování rostlin, využití medovice a zlepšení produkce semen lesních dřevin umisťovat svá včelstva na lesních pozemcích za předpokladu dodržování povinností výše uvedených.

 

Orgán státní správy lesů může z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa – nejvýše na dobu tří měsíců. Může tak učinit na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu. Daný zákaz či omezení je možno stanovit rovněž nařízením obce s rozšířenou působností. Stanovenou dobu lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o tři měsíce. Zákazy vstupu do lesa nebo jiná omezení užívání lesa stanovená zvláštními předpisy anebo podle nich vyhlášená zůstávají nedotčena.

 

Ačkoliv je do lesa obecně vstup dovolen, je třeba dodržovat určité omezení. V lesích je totiž zakázáno zejména:

 • rušit klid a ticho,
 • provádět terénní úpravy,
 • narušovat půdní kryt,
 • budovat chodníky,
 • stavět oplocení a jiné objekty,
 • těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
 • sbírat semena lesních dřevin, jmení a ochmet,
 • sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
 • jezdit a stát s motorovými vozidly,
 • kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně,
 • tábořit mimo vyhrazená místa,
 • znečišťovat les odpady a odpadky apod.

 

Dané zákazy se však nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese.

 

Pamatujte také na to, že rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, opět to však neplatí na činnosti prováděné při hospodaření v lese.