Začínáte s registrem smluv? Žádný problém.

K čemu slouží registr smluv?

Možná jste již pojem registr smluv někde zaslechli, možná, že ne. Každopádně tento článek Vám může mnohé objasnit.

 

Co je registr smluv?

Problematiku registru smluv upravuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zkráceně jen zákon o registru smluv. Dle tohoto zákona je registr smluv informačním systémem veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv.

 

Jaké smlouvy musí být uveřejněny?

Dle obecného pravidla musí být uveřejněna každá soukromoprávní smlouva či smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž smluvní stranou je stát či státní organizace, a která je uzavřena s plněním na více nežli 50 000 Kč bez DPH. Z tohoto obecného pravidla však existují výjimky, které pro jednotlivé případy stanoví zákon o registru smluv. Tyto výjimky jsou stanoveny pro poměrně specifickou skupinu smluvních vztahů, proto se jimi v tomto článku nebudeme podrobněji zabývat.

 

Co je to uveřejnění?

Uveřejnění smlouvy v registru smluv přestavuje vložení její elektronické podoby do registru. Aby byla smlouva takto do registru vložena, smluvní strana smlouvu v její elektronické podobě zašle správci registru smluv, jímž je Ministerstvo vnitra, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavřené smlouvy. Poté bude smlouva správcem registru uveřejněna.

 

Kdo smlouvu uveřejňuje?

Smlouvu může uveřejnit kterákoliv smluvní strana. Obvykle se již ve smlouvě samotné sjedná, která ze smluvních stran smlouvu v registru uveřejní. Pokud tedy smlouvu uveřejní jedna ze smluvních stran, druhá smluvní strana již smlouvu neuveřejňuje, postačuje totiž uveřejnění jednou smluvní stranou.

 

Co se stane, když smlouva uveřejněna nebude?

Sankce za neuveřejnění smlouvy je velmi přísná a je jí zrušení smlouvy od počátku. To znamená, že se na smlouvu hledí, jakoby nikdy uzavřena ani nebyla. Zde je nutno zdůraznit, že důsledky neplatnosti smlouvy mohou být pro smluvní strany velmi nepříjemné. Takovým důsledkem může být například možnost vymáhat škodu vzniklou v podobě ušlého zisku ze smlouvy, z které nebylo v důsledku neuveřejnění možno plnit. Vážné následky mohou také nastat v případě smluv uzavřených na základě zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

 

Dále je nutno si uvědomit, že smlouva, která nebyla uveřejněna a uveřejněna být měla, nenabude účinnosti a není tudíž možno z ní plnit. Z tohoto pravidla však existuje výjimka u smluv, které byly uzavřeny za účelem odvrácení či zmírnění bezprostřední újmy hrozící v souvislosti s mimořádnou událostí, která by ohrožovala život, zdraví, majetek či životní prostředí. Taková smlouva pak nabývá účinnosti nezávisle na uveřejnění v registru.

 

Doporučení

Uzavíráte-li smlouvy, které podléhají povinnosti uveřejnění v registru smluv, vždy pečlivě dbejte na splnění této povinnosti. Důsledky jejího porušení mohou být velmi závažné.