Pokud se učitel rozhodne, že vytvoří pro výuku svého předmětu e-learningový kurz pro žáky, bude se jednat o zaměstnanecké dílo, nebo o počítačový program? A co když ho vytvoří student?

Z hlediska koncového uživatele, tím je myšlen žák, je to jedno, ale z hlediska autorského zákona nikoliv, jelikož se od sebe tyto tři druhy autorského díla liší co do uplatnění autorských práv.

 

Pokud je autorem takovéhoto kurzu žák, pak má právo škola od jeho autora, to znamená od žáka/studenta, vyžadovat uzavření licenční smlouvy, ve které bude stanovena odměna autora za toto dílo a rozsah užití tohoto díla školou.  Pokud by se žák rozhodl, že své dílo předá nebo prodá jinému, pak tímto užitím nesmí škola utrpět škodu a škola by s takovýmto dalším užitím školního díla měla být obeznámena. Jestliže by žák odmítl na licenční ujednání přistoupit, pak se může škola obrátit na soud.

 

Obdobně to platí i v případě, že autorem tohoto e-learningového kurzu bude vyučující, jako zaměstnanec školy. V tomto případě se bude jednat o zaměstnanecké dílo, na které se rovněž bude vztahovat autorský zákon. Jelikož dílo vznikalo v zaměstnaneckém poměru vyučujícího a školy, pak má škola k tomuto dílu autorská práva.

 

Autorský zákon tímto vychází z předpokladu, že autor-zaměstnanec či žák nenese rizika spojená se vznikem zaměstnaneckého díla/školního díla. Autor (žák/vyučující) například nemusí hradit náklady, které jsou pro vznik díla potřebná, vyučující či žák může pro svou tvůrčí činnost využívat pracoviště a pomůcky školy. Má k dispozici například vybavené pracoviště, přístroje, pomůcky, materiál a podobně. Je mu hrazena i určitá činnost přípravná nebo dokonce i činnost, která nakonec ke vzniku autorského díla nevedla, jelikož se v průběhu tvůrčí činnosti na díle došlo k špatným závěrům, nebo již bylo vytvořeno někým jiným dříve.

 

Kdybychom považovali e-learningový kurz za počítačový program, pak i v tomto případě platí stejné pravidlo, to znamená, že autorská práva budou náležet škole, pod jejíž záštitou toto dílo vzniklo.

 

Jak z výše uvedeného tedy vyplývá, není ochrana těchto děl jen svazující, ale snaží se spravedlivě chránit ty, kteří za vznik díla zaplatí a nesou také riziko jeho vzniku.