Jaké dávky můžeme po státu žádat na podporu rodinného žití?

04. ledna 2019  |  Anežka Staňková

Jaké dávky můžeme po státu žádat na podporu rodinného žití?

Dávky státní sociální podpory.

Státní sociální podpora neboli tzv. sociální zaopatření se vztahuje především na podporu dětí, rodin a sociální prevenci. Upravuje ji mimo jiné zákon o státní sociální podpoře a zákon o životním a existenčním minimu.

 

Státní sociální podpora je povinné sociální zabezpečení financované ze státního rozpočtu, které se týká daného okruhu osob, které musí splňovat určitá kritéria, především musí jít o fyzickou osobu s trvalým pobytem v ČR (případně cizinec s dlouhodobým pobytem v ČR- více v §3 odst. 2 zákona o státní socální podpoře), tzn. důležitým faktorem je zde bydliště na území naší země.

 

Dávky státní sociální podpory jsou dvojího typu, a to dávky poskytované na výši příjmu, tj. příspěvek na dítě, na bydlení a porodné a ostatní dávky, kam patří rodičovský příspěvek a pohřebné.

 

Přídavek na dítě

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě v rodině s nízkými příjmy, respektive s příjmy všech osob, které s dítětem žijí v rodinné domácnosti. Dítětem se myslí to, které nedokončilo povinnou školní docházku, případně student do 26 let. Výše dávky záleží mimo jiné i na počtu členů v rodině.

 

Příspěvek na bydlení

Tento příspěvek můžete žádat v případě, že trpíte nedostatkem financí k pokrytí nákladů na bydlení. Výše příspěvku na bydlení se liší dle počtu osob v rodině, měsíčních nákladů na bydlení a v tom, zda žijete v Praze či jinde.

 

Porodné

Na porodné má nárok žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě a rozhodný příjem v této rodině není dostačující. Nárok má také osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče, za stejných podmínek.

 

Hranice příjmů v rodině nesmí být větší než 2,7 násobek životního minima. Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě. Dávka se hradí jednorázově. 

 

Rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má jeden z rodičů, který se celodenně stará o nejmladší dítě do jeho 4 let, po skončení mateřské dovolené.

V současné době činí rodičovský příspěvek 220 000 Kč, pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu. Celkovou částku rodičovského příspěvku může rodič vyčerpat v čase dle jeho volby, narozením dalšího dítěte ale nárok na rodičovský příspěvek pro starší dítě zaniká.

 

Pohřebné

Příspěvek na pohřeb může žádat osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Jde o jednorázovou dávku a nezáleží zde na výši příjmu žadatele. Podmínkou vyplacení dávky je trvalý pobyt a bydliště na území ČR žadatele a trvalý pobyt na území ČR zemřelé osoby. Výše je stanovena na 5.000,- Kč, o tuto částku lze žádat i zpětně, a to do 1 roku ode dne pohřbení.

 

O dávkách státní sociální podpory rozhodují a vyplácejí je úřady práce místně příslušné podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby.

Slovníček pojmů

nezaopatřené dítě

Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže a) se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Článek je založený na těchto zákonech

  • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
  • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
  • vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory
  • vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studium, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních a vysokých školách

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím