Kdy tento formulář vyplnit? A k čemu přesně slouží?

Formulář S1 je jedním z mnoha evropských přenosných dokumentů, se kterými se můžeme setkat. Na úřadech ho však leckde poskytují pod staršími názvy (ale to pouze výjimečně) např. E 106, E 109 či E 121, přestože by tyto formuláře měl již zcela nahradit. Tento formulář je vydáván a využíván v souvislosti s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004 a 987/2009, která se zabývají koordinací systému sociálního zabezpečení.

 

Formulář S1 spadá do sféry sociálního pojištění. Využíváme ho v případě, kdy máme bydliště na území některé země EU (či případně v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku či na Islandu), ale přitom pracujeme v jiné z těchto zemí a v té jsme pojištěni. V takových případech je právě nutné zaregistrovat se v systému zdravotní péče pomocí formuláře S1. Prostřednictvím tohoto formuláře nám (případně i našim nezaopatřeným rodinným příslušníkům) bude na základě uznání tohoto formuláře S1 poskytnuta plná zdravotní péče.

 

Nárok na zdravotní péči prokážeme osvědčením, které nám vydá zdravotní pojišťovna země, ve které jsme pojištěni. Toto osvědčení musí být co nejrychleji předáno zdravotní pojišťovně v zemi, kde máme bydliště. O tom, zda bydliště máme stále v ČR, či jinde v zahraničí, rozhoduje zahraniční zdravotní pojišťovna, z čehož můžeme nepřímo odvodit, že na tento formulář není právní nárok a jeho vystavení je na základě posouzení dané zdravotní situace.

 

Zde si můžeme simulovat příklad, kdy by byl tento typ formuláře využít: Využít formulář S1 mohou také nezaopatření rodinní příslušníci tzv. migrujících pracovníků, kteří nadále setrvávají v jejich zemi, ale přitom mají sociální pojištění ve státě, v němž daný člen rodiny právě pracuje. V tomto případě by osoba pracujícího člena rodiny zaslala tento formulář např. české zdravotní pojišťovně, u které jsou přihlášeni i nezaopatření příslušníci (nezaopatřený manžel/ka nebo děti). Tito příslušníci budou zaregistrováni, bude jim poskytnut nárok na plnou zdravotní péči. Výhoda spočívá v tom, že náklady vynaložené na případnou zdravotní péči uhradí pracovníkova zahraniční zdravotní pojišťovna, u které jako pracovník bude přihlášen.

 

Dalším příkladem může být pracovník, který se odstěhuje do zahraničí za manželem/partnerem, jeho pracovní smlouva v ČR ale trvá a on pracuje z domova.