Proč je dobré si ji pořídit a jak na to?

Pokud právě zakládáte firmu a chystáte se do víru podnikání, možná by se Vám mohly hodit informace o tom, jak si svůj produkt chránit. Díky ochranné známce si můžete být jisti, že se na trhu odlišíte a nikdo Váš výrobek či službu nezamění s jinou. Ale jak by taková ochranná známka měla vypadat a co vše budete muset vyřídit, než ji dostanete?


Pro její získání je nutné nejprve podat přihlášku do rejstříku ochranných známek na Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“). Může ji podat jak fyzická, tak právnická osoba a v případě, že by přišly dvě stejné přihlášky, v právu je přihlašovatel, jehož žádost byla na Úřad doručena dříve. Nemůže se tedy stát, že by vznikly dvě ochranné známky na totožný produkt.
 

Aby byla přihláška platná, musí obsahovat:

- název a sídlo firmy nebo jméno a bydliště přihlašovatele;

- znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky;

- seznam výrobků nebo služeb, pro něž má být ochranná známka zapsána;

- podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.

 

Pokud Vaše přihláška splňuje všechny výše uvedené náležitosti, čeká ji ještě dlouhá cesta přes průzkumy, rešerše a zpracování případných námitek. Celý tento proces slouží k tomu, abyste se vyhnuli případným konfliktům se starší či jinou ochrannou známkou. Nezapomeňte také na správní poplatek, který činí 5 000 Kč, a jste povinni jej uhradit do 1 měsíce od podání přihlášky, jinak je považována na nepodanou. Zejména na poplatek si dejte pozor, Úřad výzvu k jeho zaplacení nezasílá! Pokud vše proběhne hladce, je vaše známka zapsána do rejstříku a její platnost má trvání 10 let od podání přihlášky. Po uplynutí této doby lze požádat o její obnovu, a to nejdříve 12 měsíců před skončením její platnosti.

 

Co vůbec může být ochrannou známkou? Vše, co obsahuje číslice, písmena, slova, slogany, kresby, obrázky, tvar výrobku nebo jeho obal, loga, barvy. Ochrannou známkou mohou být i kombinace shora uvedených prvků. Podmínkou je, aby byla známka graficky znázornitelná, aby se mohla vůbec do rejstříku nějak zaznamenat. Další podmínkou je odlišnost od ostatních, již zapsaných ochranných známek, aby nemohlo dojít k jejich zaměnění. A hlavně musí být známka spojena s nějakým konkrétním nabízeným produktem, sama o sobě existovat nemůže.


Podle vzhledu dělíme známky na slovní, slovně-grafické, obrazové, prostorové (např. tvar obalu výrobku), kombinované a také samotnou barvu jako ochrannou známku. Naopak žádost o známku nebude přijata, pokud její označení bude bez rozlišovací způsobilosti (nepoznáte, že jde o konkrétní produkt), označení druhového, označení popisného. Dále nebude vyhověno žádosti o uznání takových označení, která jsou v rozporu s dobrými mravy a označení klamavých.