Není nic horšího, než když v blízkosti naší nemovitosti, kde býval klid, začne stavební firma stavět a svým hlukem obtěžovat okolí. Pokud máme pocit, že tento hluk již ohrožuje naše zdraví a koneckonců i životní prostředí v blízkosti stavby, je na místě se bránit.

Nejprve je nutné si uvědomit, že pokud se staví v naší blízkosti, tj. na sousedních parcelách, pak jsme zcela jistě účastníky řízení a jako takoví máme právo do řízení o stavebním povolení k této hlučné stavbě zasahovat. Pokud se jedná o stavbu, na niž se vztahuje posouzení EIA či SEA, pak máme možnost požadovat po stavebníkovi a příslušném stavebním úřadu nahlédnout do spisu, který se v souvislosti s povolením ke stavbě vedl, a v něm zjistit, zda a jak bylo posouzení EIA či SEA provedeno. Pokud EIA nebo SEA nebyly provedeny, nebo nebyly provedeny dostatečně, či neautorizovanou osobou, máme možnost vyžadovat aktuální posouzení, eventuálně se můžeme bránit správní žalobou u příslušného správního soudu, kde budeme vyžadovat přezkum stanoviska EIA či SEA k předmětné stavbě.

 

V případě, že by se o stavbu, na níž by se vztahovalo posouzení EIA či SEA (to jsou takové stavby, které nespadají do koncepčního plánování) nejednalo, i tak se můžeme bránit příliš hlučné stavbě. Můžeme se na příslušný stavební úřad obrátit s požadavkem na změření hluku v blízkosti naší nemovitosti v době, kdy probíhají intenzívní stavební práce na problematické stavbě. Jelikož jsou stanoveny hlukové limity, je možné se obrátit i na krajskou hygienickou stanici, aby tyto naměřené limity posoudila a vyhodnotila. Ta je také oprávněná požadovat zastavení stavby či provedení protihlukových opatření na stavbě v případě, že skutečně tyto limity byly překročeny.

 

Může se stát, že jak hygienická stanice, tak i příslušný stavební úřad odepřou odhlučnit stavbu, eventuálně budou argumentovat, že stavba hlučná není, aniž by provedli měření. Pak je na místě obrátit se na jim nadřízené správní orgány. Pokud selžou i ústřední správní orgány (např. Ministerstvo zdravotnictví),  je nutné se obrátit správní žalobou na správní soud.