Zatížení spotřební daní je jedním z motivačních nástrojů státu, jak spotřebu některých výrobků omezit.

Alkohol, tabákové výrobky či motorová paliva. Co mají tyto tři komodity společného? Všechny tři nějakým způsobem, ať už přímo či nepřímo, škodí zdraví jednotlivých lidí nebo společnosti. Jedním z motivačních nástrojů státu, jak spotřebu takových výrobků omezit, je zatížení spotřební daní.

 

Co je tedy spotřební daň?

Spotřební daně jsou upraveny samostatným zákonem, který mimo jiné přesně vymezuje, že takovými daněmi se rozumí daně z minerálních olejů (např. pohonné hmoty a plyny), z lihu, z piva, z vína a meziproduktů, z tabákových výrobků (cigarety, doutníky, cigarillos) a daň ze surového tabáku. Správu spotřebních daní v ČR vykonává celní správa.

 

U jednotlivých komodit se spotřební daň vypočítává násobením pevné sazby a základu daně, který představuje množství v měrných jednotkách (u lihu, piva a vína se typicky uvádí v hektolitrech). Každá jednotlivá oblast má pak dále svoje určitá specifika, která výpočet daně ovlivňují. Například u piva jsou daňově zvýhodněny menší pivovary, které vyrobí a vyprodukují menší objem. Sazební hodnoty a jednotlivé základy daně jsou rovněž upraveny zákonem o spotřebních daních. Stát nejvíce profituje ze spotřeby pohonných hmot, kde jsou minimální sazby harmonizované pro celou Evropskou unii, aby nedocházelo k situacím, kdy se vyplatí pro levnější benzín a naftu jezdit do jiného státu. Druhý největší přírůstek do státní kasy odvádějí výrobci a dovozci tabákových výrobků.

 

Z principu věci účinky spotřební daně dopadají zejména na koncového spotřebitele, který si daný produkt zakoupí. Spotřební daň je nicméně daní nepřímou, což zjednodušeně znamená, že je přímo součástí kupní ceny výrobku a spotřebiteli tak nevzniká povinnost odvádět takovou daň státu. Spotřebitel je tedy pouze tzv. poplatníkem daně. Skutečným plátcem daně, tedy tím, kdo má povinnost odvádět spotřební daň do státní kasy, je výrobce nebo dovozce daného produktu.

 

Vařím si doma pivo. Musím platit spotřební daň?

Pokud patříte mezi ty, kteří si doma vaří vlastní pivo, spotřební daň se na Vás nevztahuje. Produkce piva však nesmí přesáhnout 200 litrů za rok a Vaše pivo je určeno jen pro Vaší osobní spotřebu. Jinými slovy neuvedete Vámi vyrobené pivo do prodeje. Pokud by se tak stalo, stáváte se plátcem spotřební daně dle zákonných podmínek. Osobní spotřebu zákon chápe jako spotřebu lidí ve Vaší domácnosti, Vašich blízkých a Vašich hostů.

 

Vezu si doutníky z dovolené. Musím platit spotřební daň?

Zákon pamatuje i na tyto případy. I když jasně upravuje, že plátcem daně je dovozce dané komodity či produktů, zároveň také určuje množstevní limity, do kterých povinnost placení spotřební daně nevzniká. U cigaret je tento limit 800 kusů. U doutníků a cigarillos s hmotností 3 g na kus je limit 400 kusů. Povolený limit u piva je zákonem stanoven na 110 l, zatímco u vína na 90 l. Výjimkou je pak ještě šumivé víno, kde je limit 60 l. Opět zde ale platí podmínka, že se jedná o zboží pro Vaši osobní spotřebu. Pokud si tedy vezete suvenýry z dovolené, nebo Vám chutná víno či pivo ze zahraničí, nejste již povinni v ČR odvádět spotřební dan z těchto produktů. Nezapomínejte však, že existují zákonem stanovené limity, které není možné překročit.