Může se stát, že DPH zaplatí místo dodavatele odběratel. Jak se této situaci vyhnout?

Ať už jste pojem "nespolehlivý plátce" slyšeli, či neslyšeli, je dobré si připomenout, co znamená a obnáší. Nespolehlivým plátcem je osoba, která neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daní. Takovýto plátce je pro nás nebezpečný především tím, že pokud od něj odebereme zboží nebo službu, budeme ručit za DPH, kterou má odvést finančnímu úřadu. To znamená, že na sebe převezmeme riziko ručení za nezaplacenou DPH ze zboží či služby, kterou od něj odebereme. Nespolehlivého plátce lze zjistit z Registru plátců DPH.

 

Ručení za DPH je tedy nástrojem proti daňovým únikům. Zákon o DPH uvádí, že takové ručení vzniká mimo jiné v případě, pokud v okamžiku uskutečnění odebrání zboží či služby, odběratel věděl nebo vědět měl a mohl, že: 

  • daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
  • plátce se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit,
  • dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

 

Pozor si musíme dávat i u platby u zahraničního dodavatele, jelikož nám ze zákona vzniká povinnost ručit za odvod DPH tímto dodavatelem. Dalším případem u možnosti ručení za DPH je neobvykle nízká cena zboží či služby, platba virtuální měnou či nákup pohonných hmot od prodejce neuvedeného v Registru distributorů pohonných hmot.

 

Předejít ručení lze zajištěním DPH, a to tak, že částku, která tvoří výši DPH, zašleme namísto dodavateli rovnou finančnímu úřadu. Dalším způsobem jak předejít ručení je skutečnost, kdy je nám jasné, že budeme muset daň zaplatit a učiníme tak ještě před výzvou správce daně. V takovém případě nebudeme platit jako ručitelé.

 

A co dělat v případě, kdy budeme vyzváni k zaplacení daně? Obecně má správce daně povinnost nejprve využít všech možných prostředků k vymožení nedoplatku daně a až poté může zaslat výzvu k zaplacení DPH ručiteli. Proti takové výzvě se lze odvolat, čímž dojde k odložení povinnosti do doby, než bude o věci znovu rozhodnuto. Současně může být nedoplatek snížen. Ručitel má dále možnost podat podnět k prominutí daně či návrh na přijetí ručení třetí osoby.