Musíte kvůli krizovým opatřením propouštět? Advokát a partner ARROWS advisory group JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. Vám popíše pravidla s tím související.

Dlouhodobá karanténa v souvislosti s koronavirem může vyústit u podniků až v situaci, kdy budou muset přehodnotit svoje výrobní plány a redukovat počet zaměstnanců. Jaké kroky musíte učinit v situaci, kdy musíte bohužel hromadně propouštět?

 

V jakých případech se jedná o hromadné propouštění?

Vždy žáleží na tom, kolik lidí chcete propouštět. Přesnou definici najdete v § 62 zákoníku práce. Jde o situace, kdy hodláte propustit:

  • 10 zaměstnanců pokud má Vaše firma od 20 do 100 zaměstnanců,
  • 10 % zaměstnanců pokud má Vaše firma od 101 do 300 zaměstnanců nebo
  • 30 zaměstnanců pokud má Vaše firma více než 300 zaměstnanců.

 

Nezapomeňte na to, že pokud skončíte pracovní poměr u pěti a více zaměstnanců, započítávají se do celkového počtu hromadně propuštěných i ti, u kterých jste ukončili pracovní poměr z organizačních důvodů dohodou!

 

Jaký postup musíte dodržet při hromadném propouštění?

  1. Nejpozději do 30 dnů před dáním výpovědi musíte písemně informovat odborovou organizaci, anebo radu zaměstnanců (pokud je zřízena), o záměru hromadného propouštění. Co se tam musí uvést? Důvody propuštění, doba, kdy se má vše uskutečnit, dle čeho byli vybráni zaměstnanci k propuštění a také odstupné a jeho výše!
  2. Musíte projednat s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců opatření směřující k předejití nebo omezení hromadného propouštění a ke zmírnění nepříznivých důsledků pro zaměstnance, tj. co jste všechno zkusili nebo udělali k zamezení propouštění.
  3. Musíte také písemně informovat krajskou pobočku Úřadu práce zejména o důvodech hromadného propouštění, celkovém počtu zaměstnanců a o počtu a struktuře zaměstnanců, jichž se má hromadné propouštění týkat, o období, kdy dojde k hromadnému propuštění, o navržených hlediscích pro výběr propuštěných zaměstnanců a o zahájení jednání s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců; jedno vyhotovení takové písemné informace je zaměstnavatel povinen doručit odborové organizaci či radě zaměstnanců.
  4. Musíte také prokazatelně krajské pobočce Úřadu práce doručit písemnou zprávu o svém rozhodnutí hromadně propouštět a o výsledcích jednání s odborovou organizací nebo s radou zaměstnanců. Upozorňujeme, že odbory mají právo se k celé věci vyjádřit.
  5. Nemáte odbory? Pak musíte ta oznámení učinit vůči zaměstnancům.

 

Co se stane, když nedodržím postup hromadného propouštění?

V takové situaci Vám hrozí pokuta od inspektorátu práce. To také znamená ztrátu dotací na zaměstnance a pracovní místa, protože v podmínkách většinou bývá, že nesmíte mít v daném období žádné pokuty.

 

Hromadné propouštění - výpovědní doba

Při hromadném propouštění je výjimka z výpovědní doby.  Pracovní poměr hromadně propuštěného zaměstnance skončí výpovědí uplynutím výpovědní doby, avšak nejdříve po uplynutí doby 30 dnů po sobě jdoucích od doručení písemné zprávy zaměstnavatele o jeho rozhodnutí hromadně propouštět krajské pobočce Úřadu práce.

 

Hromadné propouštění a výše odstupného

Zaměstnanec má nárok na odstupné jako vždycky. Výše odstupného je závislá na délce pracovního poměru kdy u vás působil. Pokud jde o nároky zaměstnanců, ti mají v případě hromadného propouštění vždy nárok na odstupné. Jde totiž, podle § 67 ZP, o rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) ZP nebo dohodou z týchž důvodů. Výše odstupného je pak závislá na délce trvání pracovního poměru u daného zaměstnavatele (viz ustanovení § 67 ZP).

 

Nevíte si rady? Využijte služeb advokáta.