Jaké změny nastaly v roce 2019 v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi?

Česká republika se v hojné míře podílí na opatřeních bránících sociálnímu vyloučení. Jedním z těchto opatření jsou tzv. dávky pomoci v hmotné nouzi.

 

Může se stát, že osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry nepostačí k uspokojení základních životních potřeb. Pokud k tomu daná osoba či rodina nemůže své příjmy sama zvýšit, nabízí stát speciální dávky mající za cíl pomoci překonat toto těžké období a pomoci uživit rodinu. Jedná se o tzv. dávky pomoci v hmotné nouzi, které zahrnují doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a mimořádnou okamžitou pomoc.

 

V roce 2019 došlo ke změně pravidel při poskytování části příspěvku na živobytí, kterým stát pomáhá lidem v hmotné nouzi s pokrytím nákladů na základní životní potřeby jako je jídlo, oblečení nebo hygiena. Již nějakou dobu dochází k vyplácení části tohoto příspěvku v poukázkách, což má zamezit jejich zneužívání – např. k nákupu alkoholu či cigaret. Samotné poukázky slouží k nákupu potravin, lékárenského zboží či oblečení.

 

Platí, že kdo pobírá příspěvek na živobytí déle jak půl roku, dostane část dávky v poukázkách (minimálně 35 % a maximálně 65 %), přičemž konkrétní podíl poukázek závisí na úvaze příslušného úředníka. Dané pravidlo však neplatí u osoby, jejíž výše příspěvku na živobytí nepřesahuje 500,- Kč a dále se výplata příspěvku na živobytí v poukázkách NOVĚ nebude týkat osob:

  1. kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, jako jsou domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením nebo  chráněné bydlení
  2. kterým je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc
  3. kterým byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost
  4. kterým byl přiznán příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a to ode dne právní moci rozhodnutí o přiznání této dávky, nebo které jsou starší 70 let
  5. kterým byla přiznána invalidita III. stupně

 

Anebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele.