Když vytvořím program pod GNU/GPL licencí, vzdávám se tím ochrany práv podle autorského práva?

V oblasti IT se často objevují programy, které vznikly pod GNU/GPL licencí, tj. jako programy s otevřeným zdrojovým kódem. 

 

Tato licence umožňuje volné šíření zdrojového kódu a umožňuje předpokládat, že se autor programu s GNU/GPL licencí vzdal právní ochrany osobnostních práv podle autorského zákona. Osobnostními právy se dle autorského práva myslí zejména právo autora rozhodnout, zda jeho dílo bude zveřejněno, také právo na uvedení jména autora u díla (nebo naopak utajení jména), právo na nedotknutelnost díla, tj. bez svolení autora nemůže nikdo jakkoli zasahovat do díla (změnit je nebo zařadit do souboru a spojit s jiným dílem).

 

Posledně jmenovaný typ osobnostního práva se však může zdát, že je s myšlenkou GNU/GPL licence, tj. možností kohokoliv s autorem vytvořeného zdrojového kódu pracovat, měnit jej a užívat ve svém programu, v rozporu. Podobně bychom mohli říci, že i v případě osobnostního práva tvůrce programu pod GNU/GPL licencí odporuje osobnostnímu právu autora zveřejnit nebo nezveřejnit své dílo. K tomu je ovšem nutno vysvětlit, že i přes tyto zmíněné rozpory autor takového programu nepřichází o svá osobnostní práva. Jednak dle GNU/GPL licence je na zvážení autora, zda svůj program zveřejní, přičemž musí dát svůj zdrojový kód k dispozici nebo nezveřejní (teoreticky si jej vytvoří pro vlastní účely). Rovněž i druhý zdánlivý rozpor této licence s autorským právem je skutečně jen zdánlivý, neboť pokud je zdrojový kód autora programu změněn někým jiným, děje se tak se souhlasem autora, jelikož již tím, že své dílo autor uvede pod značkou GNU/GPL licencí, je srozuměn s tím, že i jeho zdrojový kód může být využit jiným autorem.

 

Sám autor koneckonců tím, že vytvoří program pod touto licencí, využil jiný zdrojový kód, aby mohl vytvořit vlastní program. Každopádně nelze tvrdit, že tímto přichází autor programu o veškerou ochranu dle autorského zákona. Stále je autorem díla – programu, což samo o sobě předpokládá i ochranu autorských práv dle platného autorského zákona.