V minulém roce byla v parlamentu odhlasována změna zákona o garančním fondu cestovních kanceláří. K jakým změnám tedy došlo a jaké by měly mít výsledky?

V České republice nyní působí okolo tisícovky cestovních kanceláří, přičemž každý rok určité (ač malé) procento z nich skončí. Bohužel pokud nějaká cestovní kancelář zkrachuje, většinou to nemá dopad pouze na provozovatele či majitele, ale také na její klienty. Určitě i Vy občas slyšíte v televizi, že klienti CK XX neodletěli na dovolenou nebo odletěli, ale nebylo uhrazeno ubytování nebo odletěli tam, ale s cestou zpět už to bylo horší. Často se totiž stávalo, že cestovní kancelář nebyla pro takovéto situace dostatečně pojištěná. Stát se proto v minulém roce rozhodl zřídit tzv. garanční fond cestovních kanceláří, jehož činnost byla zahájena v červenci roku 2018.
 

Garanční fond cestovních kanceláří

Tento garanční fond je tvořen převážně příspěvky cestovních kanceláří, dále pak pokutami za přestupky a peněžními prostředky, které jsou obstarány Státním fondem rozvoje bydlení. Ten má poté na starost i hospodaření s garančním fondem cestovních kanceláří.

Kdo je tedy povinen do fondu přispívat? Jsou to podnikatelé s živnostenským oprávnění k provozu cestovní kanceláře, nikoliv agentury – ty příspěvky hradit nemusí. Bohužel i zde nastávají určité komplikace, a to konkrétně spojené se vznikem cestovních kanceláří až po roce 2020, kdy mělo být ve fondu 50 miliónů a platby cestovek tím měly ustat. Značné znevýhodnění také vidí majitelé velkých cestovních kanceláří, kteří platí příspěvky mnohem vyšší, ke krachu ale u velkých cestovek dojde zřídkakdy.


Nakonec se na platbách do fondu budou muset podílet i nově vzniklé cestovní kanceláře a výše příspěvků na následující rok bude každoročně určena do 30.9. ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj, maximálně se však může jednat o 0,1 % z plánovaných ročních tržeb cestovní kanceláře na daný rok nebo z dosažených tržeb v roce předcházejícím podle toho, která částka bude vyšší. Pro nově vzniklé kanceláře jsou základem pro výpočet ročního příspěvku plánované tržby cestovní kanceláře z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb za období od jejího vzniku do konce kalendářního roku, ve kterém vznikla. Roční příspěvek musí být uhrazen před podáním žádosti o koncesi. V případě, že nebude žadateli koncese udělena, vrátí Státní fond rozvoje bydlení zaplacený příspěvek bez zbytečného odkladu poté, co mu bude předloženo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o koncesi nebo o zastavení řízení o udělení koncese.
 

Pro rok 2019 výše plateb činí již zmiňované 0,1 %. Tato částka byla splatná podle zákona do konce předešlého kalendářního roku, tedy do 31.12. 2018. Platba musí být provedena na účet vedený u ČNB (číslu účtu: 340005-9527001/0710), jako variabilní symbol se poté uvádí IČO cestovní kanceláře. Potvrzení o úhradě do garančního fondu bude podnikatelům vydáno nejpozději do 30.11., není-li ovšem platba provedena později.

 

Peněžní prostředky lze z garančního fondu vyplácet pouze v případě, že finanční částka na úhrady oprávněných nároků zákazníků v případě úpadku cestovní kanceláře překročí v celém rozsahu sjednaný limit pojistného plnění nebo bankovní záruku a v případě, že k tomu dojde, peníze jsou zaslány z garančního fondu pojišťovně, u které je cestovní kancelář pojištěna, a to do 14 dnů po té, co od ní obdrží seznam zákazníků včetně jejich zákonných nároků přesahujících limit pojistného plnění. Po obdržení platby pojišťovna vyplatí zákazníkům jejich zákonné nároky.

Garanční fond CK je zřízen novelou č. 111/2018 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, čímž ČR plní jednu ze směrnic EU.