Co by nemělo být opomenuto při změně plátce mzdy?

Exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů lze považovat za nejčastější způsob provedení soudních exekucí v případech, kdy není osobou povinnou (dlužníkem) dobrovolně splněna její peněžitá povinnost vůči oprávněnému (věřiteli). Jedná se oproti jiným zákonným způsobům o šetrnější zásah do práv dlužníka.

 

Předmětem postižení srážkami je mzda a jiné příjmy povinného, které jsou v občanském soudním řádu taxativně uvedeny v § 299. Do kategorie jiných příjmů například náleží plat, odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), ale také důchody (starobní, invalidní, vdovský, sirotčí), stipendia či sociální dávky. Rozsah srážek je prováděn pouze do výše vymáhané pohledávky s příslušenstvím. K určení konkrétní částky, jež má být ze mzdy a dalších příjmů sražena, slouží zákonem konstruovaný tzv. třetinový systém společně s nezabavitelnou částkou stanovenou příslušným právním předpisem. Dále také záleží na osobních poměrech dlužníka, to znamená, zda je v manželství, kolik má dětí a případně další zákonné vyživovací povinnosti. V případě mzdy, která náleží povinnému za odvedenou práci, je výše vypočítávána ze mzdy čisté, nikoliv hrubé. U jiných příjmů bývají konkrétní postupy výpočtu částky stanoveny zákonem.

 

Plátce mzdy realizuje srážky ze mzdy povinného od okamžiku, kdy mu je doručen exekuční příkaz od soudního exekutora a tyto deponované částky jsou přímo vypláceny k rukám oprávněné osoby. Pokud nastane situace, kdy povinný změní zaměstnání po nařízení exekuce, vztahuje se nařízená exekuce srážkami ze mzdy také na mzdu u nového plátce. Obdobně se postupuje i u změny plátců jiných příjmů. Zároveň ze zákona vyplývají jisté povinnosti, a to jak plátci mzdy – stávajícímu i novému, tak i dlužníku.

 

Co se týká nového plátce mzdy, měl by si od povinného vyžádat potvrzení obsahující informaci, u koho naposledy pracoval, zda byla nařízena exekuce, kým a v čí prospěch. Soudní exekutor by měl novému plátci mzdy doručit usnesení o nařízení srážek ze mzdy a vyrozumět ho o informacích o dosavadním průběhu společně s dalším postupem v této věci. Nový plátce mzdy je povinen provádět srážky ze mzdy od doby, kdy se o nařízené exekuci povinného dozvěděl, nejpozději však ode dne, kdy mu bylo do vlastních rukou doručeno nařízení. Osoba dlužníka by měla soudního exekutora do jednoho týdne informovat nejen o ukončení svého pracovního působení u dosavadního plátce mzdy, ale také by mu měla oznámit situaci, že nastoupil do práce u nového plátce mzdy. V neposlední řadě by měl i dosavadní plátce mzdy oznámit soudnímu exekutorovi, že dlužník již u něj nepracuje a zaslat mu vyúčtování srážek, dále kolik bylo vyplaceno věřiteli a pro jaké pohledávky byla nařízena exekuce srážkami ze mzdy.

 

V případech, kdy by nedošlo ke splnění těchto zákonných povinností ze strany povinného, popřípadě dosavadního plátce mzdy, hrozí uložení pořádkové pokuty exekutorem, a to až ve výši 50.000,- Kč. Z tohoto důvodu je lepší dbát na to, aby byly tyto informace včas sděleny soudnímu exekutorovi a nedocházelo tak ke zbytečnému potrestání.