Základní kámen fungování finančního trhu v rámci EU, co je to a jak funguje?

EVROPSKÝ PAS - co přináší do ekonomiky EU?

Evropský pas, resp. jednotná licence je významný krokem k posílení finančního trhu napříč členských státu Evropské unie. Jedná se o posun při poskytování finančních produktů v rámci EU, kdy již od dob položení základní kamenů fungování EU (resp. EHS) existovala snaha zakotvit povinnost členských států uznávat povolení působit jako banka vydané v jiném členském státě.

 

Smysl a význam Evropského pasu

Jedná se o tzv. systém uznání licencí. Tato licence poskytuje firmám z EU možnost nabízet finanční produkty na trhu ČR a obdobně usnadní vstup tuzemských firem na jednotný evropský trh. Z tohoto plyne, že "Evropský pas" je v podstatě jednotná licence, která všem podnikajícím subjektům v EU umožňuje snáze nabízet své finanční produkty a služby na území EU.

 

Získání evropského pasu

Jedná se o tzv. licenční řízení, které se zahajuje podáním žádosti dohledovému orgánu domovského státu. Žádost musí mít všechny předepsané náležitosti:

  • označení členského státu bude služba poskytována,
  • obchodní plán,
  • popis organizační struktury,
  • jména osob, které budou odpovídat za řízení pobočky, 
  • adresu v hostitelském státě, na které bude možné získat dokumenty a jména osob odpovědných za řízení pobočky.

 

Jakých služeb se Evropské pasy týkají?

1) Evropský pas v rámci „bankovních“ služeb

Tato licence poskytuje úvěrovým a finančním institucím, které mají oprávnění ve svém domovském státě a které podléhají dohledu orgánu svého domovského státu, privilegium uznávání jejich (bankovních) licencí na území celé EU. Jde hlavně o to, že banka nabízející své služby i mimo hranice státu svého sídla je tak ušetřena povinnosti znovu absolvovat povolovací řízení.

 

2) Evropský pas v oblasti investičních služeb

Cílem poskytnutí této licence je zavedení jednotných požadavků na obchodníky s cennými papíry, sjednocení rámce poskytování investičních služeb ve všech členských státech, ochrana investorů a kapitálového trhu, to znamená volné poskytování investičních služeb. Mezi tyto služby patří přijímání a předávání příkazů jménem investorů ohledně cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, finančních derivátů apod.

 

3) Evropský pas v oblasti kolektivního investování

Jde o instituce kolektivního investování jako podniky, jejichž jediným předmětem činnosti je kolektivní investování do převoditelných cenných papírů přijatých k obchodování na burze nebo jiném obdobném regulovaném trhu, při dodržení zásady rozložení rizika a možností zpětného odkupu podílů od investorů.

 

4) Evropský pas v pojišťovnictví
Evropskou licenci lze získat i v oblasti pojišťovnictví, ať už při pojištění životním či tzv. neživotním. Byl otevřen trh možností pojistit se bez nutnosti povolovacích procesů. Fungovní pojišťoven je založeno na obdobných pravidlech jako bankovnictví, avšak s odlišností poskytovaných produktů.

 

Evropský pas, jak je patrné z výše uvedeného, pozvedává společný trh finančních institucí, a má tak příznivý vliv na zbytek ekonomiky, neboť přináší zpřehlednění celkové finanční soustavy v rámci celé Evropské unie, resp. jejich členských států.