Odjíždím na dovolenou k moři a psa si beru s sebou. Co k tomu budu z právního hlediska potřebovat, aby vše proběhlo v poklidu?

Prázdniny jsou tu a většina z nás již plánuje dovolenou. Před odjezdem je nutné vyřešit mnoho věcí, a pokud máte doma nějakého domácího mazlíčka, může to být s odjezdem poněkud komplikované a nezbývá než vzít zvířátko s sebou.


Pokud jste si ale mysleli, že můžete pejska či kočičku jen tak naložit do auta a odjet, pak jste se mýlili. Cestováním se zvířaty je totiž poněkud složitější a my se na tuto problematiku spolu dnes zaměříme.

 

Na začátek je důležité vědět, o jakých zvířatech se tedy konkrétně bavíme. Je-li řeč o cestě do zahraničí za účelem například rekreace, pak zvíře, které si s sebou bereme, řadíme mezi tzv.  zvířata v zájmovém chovu – jednoduše řečeno jde o zvířata, která do zahraničí nevezeme za účelem obchodu. Lze je rozdělit do dvou skupin, a to:

  1. psi, kočky a fretky,
  2. ostatní zvířata v zájmovém chovu.

 

Psi, kočky a fretky 

Protože se tedy, jak jsme si řekli výše, nejedná o obchodní přesun zvířat, dovolená pro Vaše mazlíčky má určenou kapacitu na 5 ks takovýchto zvířat. I zde lze samozřejmě udělit výjimku, a to za splnění těchto tří podmínek:

  • účelem neobchodního přesunu těchto zvířat je účast na soutěžích, výstavách nebo sportovních akcích či přípravě na tyto akce,
  • majitel nebo oprávněná osoba předloží písemné potvrzení dokládající, že tato zvířata jsou přihlášena k účasti na akci nebo jsou registrována u sdružení pořádajícího takové akce,
  • tato zvířata jsou starší šesti měsíců.

 

A jak to tak bývá, legislativa se liší v případě, kdy se zvířetem cestujeme do členského státu EU, a  v případě, kdy cestujeme mimo území EU – do nějaké třetí země.


Cestování do členského státu EU

Identifikace – pes, kočka nebo fretka musí být označeni speciálním mikročipem, který lze zajistit u veterinárního lékaře. Zvíře také může být označeno tetováním, to ale musí být provedeno před 3. červencem 2011 a musí být čitelné. Důležité je také vědět, že indentifikace zvířete se - ať už mikročipem či tetováním - musí provést PŘED očkováním zvířete proti vzteklině a před vydáním pasu zvířete.
 

Pas – pro psa, kočku nebo fretku musíte mít při cestách vyřízený pas. Ten získáte u soukromého veterinárního lékaře, který je v registru pro vydávání pasů u krajské veterinární správy. Tyto pasy jsou platné ve všech státech EU, jsou jednotné, ale pro každou zemi EU je stanoven jiný kód, který bude v pasu zvířete společně s pořadovým číslem uveden.
 

Očkování – pes, kočka nebo fretka musí být očkovaní proti vzteklině do 12 týdnů stáří.


Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty neočkovanými proti vzteklině a zároveň mladšími 3 měsíců, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá. Také může být udělena výjimka a členské státy mohou povolit cestování s mladými psy, kočkami a fretkami ve věku mezi 12 – 16 týdny, kteří již byli očkováni proti vzteklině, ale toto očkování není ještě platné.
 

Odčervení – toto platí při cestování do Velké Británie, Irska, Finska a na Maltu. Pes, kočka nebo fretka musí být svým veterinárním lékařem odčervení ve lhůtě 120 – 24 hodin před vstupem na území výše uvedených států. To, že bylo zvíře odčerveno, musí být potvrzeno v pase datem a hodinou ošetření, názvem přípravku a jeho výrobcem.

 

Pokud nejsou splněny podmínky pro neobchodní cestování se psem, kočkou nebo fretkou, tj.

  • majitel nebo oprávněná osoba cestuje s více než pěti zvířaty, která nejsou přihlášena k účasti na soutěžích, výstavách nebo sportovních akcích či přípravě na tyto akce;
  • zvíře v zájmovém chovu není při neobchodním přesunu doprovázeno svým majitelem nebo oprávněnou osobou (tj. zvíře cestuje „samo“), musí být splněny stejné podmínky jako pro obchodní cestovaní se zvířaty.

 

Cestování do třetích zemí

Jestliže se rozhodnete cestovat se zvířetem za hranice státu, který není součástí EU, bývá to poněkud složitější. Musíte se totiž řídit podmínkami stanovenými té které třetí země. Tyto podmínky se dají zjistit například na zastupitelském úřadě té které země nebo na webových stránkách kompetentních veterinárních autorit některé ze třetích zemí, které o těchto podmínkách informovaly naší Státní veterinární správu. Je mezi nimi například Černá Hora, Albánie, JAR, Mexiko, Japonsko, USA, Austrálie atd. Na webu Státní veterinární správy lze najít všechny potřebné odkazy k těmto formulářům a dokumentům.

Pokud daná třetí země vyžaduje vystavení veterinárního osvědčení, ale nemá stanovené jiné konkrétní podmínky pro dovoz, lze za souhlasu té které třetí země použít pro cestování se psem, kočkou nebo fretkou použít obecné veterinární osvědčení pro psy, kočky a fretky. To lze nalézt opět na webu SVS.

 

Za vydání veterinárního osvědčení se účtuje správní poplatek 50 Kč za jedno zvíře, za více zvířat je to potom 100 Kč.

Pozor! Jestliže cestujete do některé ze třetích zemí přes území EU, musí být splněny podmínky pro cestování do členského státu EU.

 

Ostatní zvířata v zájmovém chovu

Cestování s ostatními zvířaty v zájmovém chovu do členského států EU a do třetích zemí,

zde musí být opět splněny podmínky pro cestování s ostatními zvířaty v zájmovém chovu do členských států EU a do třetích zemí stanovené kompetentní veterinární autoritou konkrétní země. Tyto podmínky si musí vždy zjistit osoba doprovázející zvíře v zájmovém chovu. Mimo jiné je lze nalézt i na webových stránkách Evropské komise.

 

No a jak definujeme ostatní zvířata v zájmovém chovu? Zjednodušeně řečeno jsou to savci (kromě hlodavců a králíků, kteří jsou určeni k produkci potravin), ptáci (kromě drůbeže, jako je kur domácí, krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holubi, bažanti, koroptve a běžci), obojživelníci, plazi, okrasní vodní živočiši (rybičky), bezobratlí (kromě včel, čmeláků, korýšů a měkkýšů).
 

Nejspíše Vás ještě zajímá, co se stane, pokud nejsou výše uvedené podmínky pro cestování se zvířaty splněny. Celní správa, která nad tím provádí kontrolu, předá případ příslušnému orgánu a ten následně rozhodne o tom, zda:

  • zvíře odešle zpět do země, z níž bylo odesláno, nebo na její území,
  • zvíře izoluje pod úřední kontrolou po dobu nezbytnou pro dosažení souladu se stanovenými podmínkami,
  • v krajním případě, pokud navrácení zvířete není možné nebo jeho izolace není z praktických důvodů proveditelná, nařídí utracení zvířete v souladu s příslušnými vnitrostátními pravidly týkajícími se ochrany zvířat v zájmovém chovu při usmrcování.

 

Vše se provádí na náklady majitele, který nemá nárok na žádné finanční odškodnění.