Jak postupovat, když je dlužníkem cizinec (Evropský exekuční titul)

Když je nutné domáhat se práva prostřednictvím exekutora, je to sice nepříjemné, ale přece jen se jedná o dnes již zcela běžnou formu řešení problému s dlužníkem. Ale co když má dlužník svůj majetek v cizině nebo je cizinec?

 

Pokud dlužník drží majetek v některém ze států Evropské unie, pak je možné své nároky vymáhat prostřednictvím evropského exekučního titulu. Důležité je, zda bylo vydáno českým soudem rozhodnutí (tj. rozsudek, platební rozkaz, atd.), jímž je dlužníkovi – povinnému – uložena povinnost. Takové rozhodnutí se v případě, že dlužník neuposlechl nařízení soudu, stává tzv. exekučním titulem. Pokud tedy český exekutor zjistí majetek v zahraničí, pak využije možnost spolupráce s exekutorem, který sídlí ve státě, kde má dlužník majetek, a pak tento dluh vymáhá místní exekutor. Pokud již při vydání soudního rozhodnutí víme, že dlužníkem je cizinec, nebo že dlužník má majetek mimo naši republiku, je nutné podat u soudu, který vydal toto rozhodnutí, žádost o vydání evropského exekučního titulu. Toto však lze uplatnit pouze pro tzv. nesporné dluhy, tj. pokud sám dlužník v soudním řízení svůj dluh uznal, ale přesto jej neplatí.

 

Evropský exekuční titul lze vydat jen pro rozhodnutí vydaná po 21. lednu 2005, kdy vešlo v platnost Nařízení EU o evropském exekučním titulu. Tímto způsobem můžeme vymáhat rovněž dlužné výživné, nelze však vymáhat peněžité částky v rámci správy daní, cla a ani dluhy v rámci dědického řízení. Na tyto případy se totiž vztahují jiná evropská nařízení. Každopádně lze prostřednictvím evropského exekučního titulu vymáhat pouze finanční částku, která je již splatná (tj. rozhodnutí vydané soudem je již vykonatelné).

 

Poté, kdy soud vydá evropský exekuční titul žadateli – věřiteli, pak věřitel opis tohoto dokumentu zašle příslušnému soudu v státě, kde se majetek dlužníka nachází. Jednodušší způsob však je, že věřitel tento opis dokumentu předloží tuzemskému exekutorovi a ten již v rámci příhraniční spolupráce bude schopen exekuci zajistit v zahraničí prostřednictvím zahraničního exekutora.